Doktora Başvuruları

ATATÜRK ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMINA
BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Adaylar için Okuma Önerileri

1. Başvuruda, mezun olunan lisans öğreniminin çeşidinde "disipliner" bir kısıtlama yoktur. Doktora programına başvuru, Atatürk Enstitüsü'nün bünyesindeki ilgili alanlarda akademik çalışma yapmak isteyen her türden yüksek lisans mezununa açıktır.

2. Doktora programına başvurucak öğrencilerde, yüksek lisans mezuniyet ortalamalarının 4.00 üzerinden 3.00 olması (3.00/4.00) gerekmektedir.

3. Doktora programına başvurucak öğrencilerin, ALES'ten herhangi bir alandan (EA / sayısal / sözel) en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine GRE de geçerli sayılmaktadır. GRE sınavında sadece sayısal puan geçerli sayılacaktır. GRE eşdeğer taban puanı 149 puan olarak; analitik yazma taban puanı ise 3.5 puan olarak kabul edilecektir.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda en fazla bir yarıyıl ara verip; doktora programına başvuracak öğrencilerin daha önceden girmiş oldukları ALES belgesini getirmeleri yeterlidir.

4. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce'dir. Doktora programına başvuracak öğrencilere hazırlık sınıfı öngörülmemektedir. Adayların İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senatoca kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adayların aşagıda listelenen sınavlardan (testlerden) herhangi birine girmeleri ve belirtilen minimum puanları almış olmaları gerekmektedir.

Alınan yabancı dil belgelerin (TOEFL, IELTS) Yabancı Diller Yüksekokulunca onaylanmış olması gerekmektedir. Üniversite Senatosu’nun 09.01.2013 tarihli kararı uyarınca BÜYES (Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı) ve TOEFL sınavlarının yazma bölümü yeterlilik puanı 22, IELTS sınavı yazma bölümü yeterlilik puanı ise 6,5 olarak belirlenmiştir.

BUEPT (Bogazici University English Proficiency Test)
Minimum 'C' almak gerekmektedir.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Minimum Puan: 550, TWE: 4.5
Bilgisayarlı TOEFL: 213, TWE: 4.5
TOEFL IBT Test: 79, TWE: 22

IELTS Test (International English Language Testing System)
Minimum Puan: 6.5

5. Doktora programlarına başvuru yapan adaylar için; ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan gerekmektedir.

YÖK tarafından belirlenen eşdeğer sınavlar:
KPDS/ÜDS 55 karşılık gelen puan TOEFL IBT 55, TOEFL CBT 134.
Bakınız: http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/

Boğaziçi Üniversitesi mezunları dahil olmak üzere bütün adaylar bu belgelerden birini getirmek zorundadır.

6. Başvuru, Boğaziçi Üniversitesi Kayıt İşleri'ne belirtilen tarihler arasında elektronik olarak yapılacaktır. Elektronik başvuru sistemine üniversitenin 'Başvuru' sayfasından ulaşmak mümkündür. Başvuru sırasında aşağıdaki evraklar istenmektedir:

 - Lisans ve Yüksek Lisans öğreniminin transkripti (Alınan dersleri ve notları gösteren belge)
 - İki referans mektubu (Boğaziçi Üniversitesi haricindeki üniversite mezunları için gereklidir)
 - Lisans diplomasinin fotokopisi (Mezuniyet belgesi)  (Mart-Nisan başvuru dönemi için başvuranlar henüz mezun olmamış durumda iseler bu belgeyi mezun oldukları zaman Kayıt İşleri'ne teslim edeceklerdir.)
- Mezun olunan / olunacak üniversiteden alınacak olan disiplin sicil belgesi (BU mezunlarından istenmemektedir.)
- ALES skor sonuç belgesi başvuru sırasında elektronik olarak sisteme yüklemelidir. Elektronik başvuru esnasında adaylar sisteme aktarılmasını istedikleri ALES skorunun alındığı dönemi sistemde belirtecekler, bu bildirim sonucu ALES skoru sisteme otomatik olarak yüklenecektir. ALES 'e girmiş olmakla birlikte sınav sonuçları başvuru esnasında açıklanmamış olan adayların sisteme ALES'e girdikleri dönemi girmeleri gerekmektedir. Sınav skoru henüz açıklanmamış adaylar bu bildirimde bulundukları takdirde ALES skorları açıklanınca sisteme ÖSYM tarafından aktarılacaktır. Başvuru döneminde Enstitü'ye kabul edildikleri halde minimum ALES koşulunu (herhangi bir alandan Sözel/Sayısal/EA 75) sağlayamayanların kayıtları yapılmayacaktır.
- Niyet mektubu (İki sayfayı geçmemeli ve İngilizce yazılmalıdır)
- İngilizce bilgisini ispatlayan sınav skor belgeleri: (Bu belgelere, başvuran öğrenci üniversitenin açmış olduğu ingilizce yeterlilik sınavından orta not alamadıysa ihtiyaç duyulmaktadır. Alınan belgelerin Yabanci Diller Yüksekokulunca onaylanmış olması gerekmektedir)
- Başvuru ücreti dekontu

7. Başvurular Enstitü tarafından değerlendirildikten sonra, adaylar sözlü bir sınava alınacaktır. Bu sınavın amacı, adayın Modern Türkiye tarihi hakkındakı ampirik ve analitik bilgisini ölçmektir. Bu sınav için önerilen okuma listesini bu sayfanın en aşağısında bulabilirsiniz.

8. Adayların bu sözlü sınav öncesinde her türlü yayın etkinliğini (yayınlanmış makale, kitap, vs.) Enstitü Sekreterliği'ne getirmesi önerilmektedir. Doktora programı adaylarının aynı zamanda Master tezlerinin bir kopyasını başvuru sırasında Enstitü Sekreterliği'ne getirmeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında tezlerini bitirme aşamasında olan adayların en geç doktora mülakatından önce tezlerini başarılı bir şekilde savunmuş olmaları gerekmektedir. Başarı ile savunulan tezlerin bir kopyası da bilim sınavı tarihinden önce Enstitü Sekreterliği'ne getirilmelidir. Yayınlar değerlendirmeden sonra adaylara iade edilecektir.

9. Daha detaylı bilgi için kayıt işlerinin Adaylar - Lisanüstü Başvurular sayfasına bakabilirsiniz.
    

ATATÜRK ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ADAYLARI İÇİN SINAV OKUMA ÖNERİLERİ

Historiography:

1. Iggers, Georg G. Historiography in the Twentieth Century. Hanover & London: Wesleyan University Press, 1997. (Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı: Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000)

2. Burke, Peter, ed. New Perspectives on Historical Writing. Cambridge: Polity Press, 1994.

World History:

3. Hobsbawm, Eric. The Age of Empire, 1875-1914. London: Abacus, 1995. (Hobsbawm, Eric. İmparatorluk Çağı 1875-1914. İstanbul: Dost Kitabevi, 1999.)

4. Hobsbawm, Eric. The Age of Extremes, A History of the World, 1914-1991. New York: Vintage Books, 1996. (Hobsbawm, Eric. Kısa Yirminci Yüzyıl 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul: Sarmal Yayınevi)

General Histories:

5. Zürcher, Erik J. Turkey a Modern History. New York: I.B. Tauris, 1993. (Zürcher, Erik J. Modernleşen Türkiye'nin Tarihi. İstanbul: İletişim, 1993.)

6. Berkes, Niyazi. The Development of Secularism in Turkey. New York: Routledge, 1998. (Berkes, Niyazi. Türkiye'de Çağdaşlaşma, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1973.)

7. Lewis, Bernard. The Emergence of Modern Turkey, London: Oxford U.P., 1968. (Lewis, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, 1970.)

History of Ottoman Empire:

8. Quatert, Donald. The Ottoman Empire, 1700-1922, New Approaches to European History. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

9. Ortaylı, İlber. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. 1 ed. İstanbul: Hil Yayınları, 1983.

10. Eldem, Edhem. "Istanbul: From Imperial to Peripheralized Capital." In The Ottoman City between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul, edited by Edhem Eldem, Daniel Goffman and Bruce Alan Masters, 135-227. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1999.

11. Deringil, Selim. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876-1909. New York: I.B. Tauris, 1998.

12. Pamuk, Şevket. Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 1820-1913. 2 ed. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994.

13. Owen, Roger and Pamuk, Şevket. A History of the Middle East Economies in the Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

14. Toprak, Zafer. Milli İktisat-Milli Burjuvazi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995.

15. Tunçay, Mete ve Zürcher, Erik J. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876-1923). İstanbul: İletisim, 1995.

History of Turkish Republic:

16. Ülken, Hilmi Ziya. Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi. 3 ed. İstanbul: Ülken Yayınları, 1992.

17. Tanör, Bülent. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.

18. Keyder, Çağlar. State and Class in Turkey, A Study in Capitalist Development. London & New York: Verso, 1987.

19. Tezel, Yahya. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi. 3 ed. Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994.

20. Parla, Taha. Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm. 2 ed. İstanbul: İletişim Yayınları, 1993.

21. Tunçay, Mete. Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931). 3 ed. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.

22. Koçak, Cemil. Türkiye'de Milli Şef Dönemi (1938-1945). 2 vols. İstanbul: İletişim Yayınları, 1996.

23. Sönmezoğlu, Faruk, ed. Türk Dış Politikasının Analizi. İstanbul: Der Yayınları, 1994.

24. Bozdoğan, Sibel, and Reşat Kasaba. Rethinking modernity and national identity in Turkey. Seattle: University of Washington Press, 1997. (Bozdoğan, Sibel, ve Kasaba, Reşat ed. Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.)

25. Quatert, Donald; Zürcher, Eric Jan. Workers and the Working Class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic. New York: I&B Tauris Publishers, 1995.

26. Schick, Irvin C. and Tonak, Ertuğrul Ahmet (eds.) Turkey in Transition. New York: Oxford U.P., 1987. (Schick, Irvin C. and Tonak, Ertugrul Ahmet (ed.). Geçiş Sürecinde Türkiye. Istanbul: Belge Yayınları, 1990.)

27. Aktar, Ayhan. Varlık Vergisi ve "Türkleştirme" Politikaları. İstanbul: İletişim, 2000.

28. Üstel, Füsun. Türk Ocakları 1912-1931. İstanbul: İletişim Yayınları, 1997.

29. Georgeon, François. Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Yusuf Akçura (1876-1935). Ankara: Yurt Yayınları, 1986.