Asya Saydam - Changing Retirement Patterns In Turkey: A Comparative Study of Metal and Municipal Sector Workers

An abstract of the Thesis of Asya Saydam, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken on June 2015

Changing Retirement Patterns In Turkey: A Comparative Study of Metal and Municipal Sector Workers

This thesis analyzes the compatibility of the pension component of the social security system in Turkey with prevailing labor market structure and current employment characteristics. During the last two decades, the Turkish welfare regime has gone through a rapid transformation. In this process of transformation, the previous inegalitarian corporatist structure of the social insurance schemes with fragmented schemes for government employees, workers and the self-employed were united under a single Social Security Institution in 2008. Partly following the recommendations of international actors such as the World Bank and the IMF, Turkey gradually reformed its pension system, first in 1999 by increasing the age of retirement. In 2008, retirement age was increased again while the replacement rates were lowered. Currently, there are debates over the sustainability of these reforms. While the establishment of a unified social security institution is considered to be a positive improvement which has eliminated the notorious inefficiency that characterized the previous social security system, the reforms can be criticized for overlooking the different experiences in employment relations which have an important impact on the retirement experiences of the future pensioners. In order to represent this oversight, thesis depends on a qualitative research where a total of 32 focus group discussions and one-on-one interviews with unionized workers and retired workers of two different sectors, metal industry and municipality sectors, were conducted. By presenting a qualitative research the study aims to link the structure of the social security system and the prevailing labor market structure to the real life patterns of workers, keeping the concept of retirement in the center. The two groups were chosen in order to compare sectoral differences as a determinant feature for retirement perceptions, attitudes and prospects of retirement which the pension reform had overlooked. The research argues that the retirement patterns were influenced by changing labor market structure, employment relations in different sectors and pension system parameters. The thesis concludes by arguing that in the light of the combination of the post-1980 labor market changes and the reforms in the pension system that changed the terms of intergenerational solidarity, the social pension system essentially needs to be rethought with the current working conditions.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Asya Saydam tarafından Haziran 2015’te teslim edilen tezin özeti

Türkiye’de Değişen Emeklilik Biçimleri: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Metal Sanayi ve Belediye Sektörü İşçileri

Bu tez, Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin emeklilik bileşeninin, iş gücü piyasasının yapısı ve mevcut istihdam özellikleri ile uyumunu incelemektedir. Geçtiğimiz yirmi yılda, Türkiye’deki refah rejimi hızlı bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşüm süreci içerisinde, kamu çalışanları, işçiler ve serbest meslek sahipleri için ayrı ayrı kurulmuş olan parçalı, korporatist ve eşitlikçi olmayan sosyal güvenlik sistemi 2008 yılında tek bir çatı altında toplanarak, “Sosyal Güvenlik Kurumu” altında birleştirildi.Yer yer Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası aktörlerin önerilerini takip ederek, Türkiye emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapmış, 1999 yılında emeklilik yaşını yükseltmiştir. 2008 yılında, aylık bağlama oranları düşürülmüşken emeklilik yaşı tekrar yükseltilmiştir. Bu reformların sürdürülebilirliği ile ilgili tartışmalar halen devam etmektedir. Tek çatı altında toplanan bir sosyal güvenlik yapılanması daha önceki sosyal güvenlik sisteminin verimsiz yapısı düşünüldüğünde olumlu bir gelişme olarak kabul edilirken, yapılan reformlar, emekliliğin şekillenmesi üzerinde önemli etkileri olan farklı istihdam ilişkilerini gözardı etmesi yönüyle eleştirilebilir. Bu tez, bu durumu göz önünde bulundurmak amacıyla, sendikalı ve sosyal güvenceli metal sanayi ve belediye sektörü işçileri ve emekli işçileriyle yapılan toplam 32 odak grup görüşmesi ve birebir görüşmelerle, istatistiklere ve raporlara dayanarak yazılmıştır. Kalitatif araştırma ile emeklilik kavramını merkezde tutan bu araştırma aynı zamanda, sosyal güvenlik sisteminin yapısı ve iş gücü piyasasındaki ilişkiler ile işçilerin gerçek hayatta yüzyüze kaldığı uygulamaları bir arada sunmayı amaçlamaktadır. Bu iki grup, emeklilik reformunun gözden kaçırdığı, emeklilik algısında, tutumunda ve emeklik beklentilerinde belirleyici olan sektörel özellikleri karşılaştırmak amacıyla seçilmiştir. Araştırma, farklı sektörlerdeki istihdam ilişkilerini ve emeklilik sistemi parametrelerinin değişmesi ile emekliliğin şekillenmesinin etkilenmiş olduğunu savunuyor. Bu tez, 1980 sonrası işgücü piyasısındaki değişiklikler ve emeklilik sistemindekireformlarının bir araya gelmesi ile koşulları değişen nesiller arası dayanışma göz önünde bulundurulduğunda emeklilik sisteminin ve çalışma koşullarının birlikte düşünülmesi gerektiğini savunmaktadır. 

 

English