Ayşe Nur Akdal - Provisioning the Ottoman Capital: Istanbul's Market Garden between the Seventeenth and Nineteenth Centuries

Abstract: “Provisioning the Ottoman Capital: Istanbul’s Market Gardens between the Seventeenth and Nineteenth Centuries”

Ayşe Nur Akdal, Master’s Candidate at the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University, 2016

Assoc. Prof. Cengiz Kırlı, Thesis Advisor

This study is about market gardens and their gardeners, which were a distinctive part of Ottoman Istanbul until recently. It draws on first and second-hand sources to examine the locations, physical features, and property structures of market gardens together with those who worked in there and how they were organized. Moreover, the study reveals the role and importance of market gardens in the provisioning of the city.

Based on archival material, the study describes the urban fabric, the labor structure, and migration with help of visual data. Although the market gardens of Istanbul played an important role in the provisioning of the city, shaped its urban landscape, and provided job opportunities for migrant laborers, they have not received the attention they deserve in Ottoman studies. The foremost goal of the study is to comprehensively document and compile the rich multi-faceted historical data. Another aim is to test two assumptions in the literature on Ottoman history against the historical data, namely, that Istanbul was a “city of consumption,” and that there was essentially a fixed, ethno-religious division of labor in the Empire. 

  

Özet: “Osmanlı İstanbulu’nun İaşesi: Onyedinci ve Ondokuzuncu Yüzyıllar Arasında İstanbul Bostanları”

Ayşe Nur Akdal, Yüksek Lisans Adayı, 2016, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Doç. Dr. Cengiz Kırlı, Tez Danışmanı

Bu çalışma son dönemlerine kadar Osmanlı İstanbulu’nun ayrılmaz bir parçası olan bostanları ve buralarda çalışan bahçıvanları konu almaktadır. Çalışmada bostanların yerleri, fiziksel özellikleri ve yetiştirilen ürünlerin yanı sıra, mülkiyet yapıları, kimler tarafından işletildikleri ve kimlerin çalıştığı ile ilgili bilgiler birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak incelenmektedir. Ayrıca bostanların, kentin iaşesindeki rolü ve önemi de ortaya konulmaktadır.

Çalışma arşiv materyalleri ışığında, dönemin kent dokusunu, iş gücü yapısını ve göç olgusunu, görsel malzemeler yardımıyla betimlemektedir. İstanbul’un iaşesinde önemli yere sahip olan, kent peysajını biçimlendiren ve çok sayıda göçmen işçiye iş olanağı sağlayan bostanlar, bir araştırma konusu olarak Osmanlı çalışmaları literatüründe hak ettikleri yeri bulamamıştır. Çok boyutlu ve zengin tarihsel malzemeyi kapsamlıca derleyerek okuyucuya sunmak bu çalışmanın önde gelen hedefidir. Bunun yanında, Osmanlı tarihi literatüründeki yaygın iki kabulü, yani İstanbul’un bir “tüketim kenti” olduğuna ve İmparatorluk’ta sabit bir etnik-dinsel işbölümü bulunduğuna dair varsayımları tarihsel veriler ışığında sınamaktır. 

 

English