Bedirhan Kır - Faith-based Diplomacy of Turkey: Diyanet in Africa

Faith-based Diplomacy of Turkey: Diyanet in Africa

 

The relationship between religion and foreign policy is a complex and controversial topic that has received attention from various academic theories. However, there are relatively few studies on the role of reli-gion in international relations. The purpose of this research is to exam-ine the implementation of faith-based diplomacy in Turkish foreign pol-icy, specifically focusing on the role of the Presidency of Religious Affairs (Diyanet) in Turkey's Africa policy. The research will analyze how reli-gion has been used by the Turkish state in its relations with Africa, how non-official channels are involved in faith-based diplomacy, and the dy-namics that influence the cooperation between NGOs and state institu-tions in Turkish foreign policy. To do this, the research will analyze lit-erature on concepts such as soft power, public diplomacy, cultural di-plomacy, and faith-based diplomacy, as well as the historical back-ground of the relationship between Turkey and Africa. The research will also evaluate the official annual and regional reports on the activi-ties of Diyanet. The research aims to show that the activities of Diyanet can be seen as an example of faith-based diplomacy, and that Turkish faith-based diplomacy has played a critical role in highlighting Turkey's anti-colonial history in Africa, which has helped to increase its attrac-tion to the foreign public. The main argument of this thesis is that Turkish faith-based diplomacy differs from traditional faith-based di-plomacy in some ways. While traditional faith-based diplomacy typical-ly involves the state not actively participating in the field, in the Turkish case there has been cooperation between non-official channels and state institutions.

 

Türkiye'nin İnanç Temelli Diplomasisi: Afrika'da Diyanet İşleri Başkanlığı

 

Din ile dış politika arasındaki ilişki karmaşık ve tartışmalı bir konudur. Bu karmaşık ilişki çeşitli akademik teoriler tarafından incelenmiştir, ancak dinin uluslararası ilişkilerdeki rolü konusunda yeterince çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, özellikle Türkiye'nin Afrika politikasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rolünü inceleyerek Türkiye''nin inanç temelli diplomasi uygulamalarını araştırmaktır. Çalışma, Türkiye'nin Afrika ile olan ilişkisinde dinin nasıl kullanıldığını, sivil toplum kuruluşlarının inanç temelli diplomasi uygulamalarına nasıl katıldığını ve Türk dış politikasında sivil toplum ile devlet kurumları arasındaki işbirliğini etkileyen dinamikleri inceleyecektir. Yumuşak güç, kamu diplomasisi, kültürel diplomasi ve inanç temelli diplomasi gibi kavramların yanı sıra Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkinin tarihsel arka planının da ele alınacağı çalışmada, ayrıca Diyanet ve diğer kamu diplomasisi kuruluşlarının Afrika'daki faaliyetlerine ilişkin resmi raporlar da değerlendirilecektir. Bu çalışma, Diyanet'in faaliyetlerinin inanç temelli diplomasi örneği olarak görülebileceğini ve Türkiye'nin Afrika'daki sömürgecilik karşıtı tarihine dikkat çeken inanç temelli diplomasi sayesinde sahada daha aktif rol alabildiğini söylemektedir. Bu tezde, Türkiye'nin inanç temelli diplomasisinin geleneksel inanç temelli diplomasi ile farklılıklar gösterdiği iddia edilmektedir. Geleneksel inanç temelli diplomasi genellikle sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ile şekillenirken, Türk dış politikasında inanç temelli diplomasi bağlamında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği Türkiye'yi diğer örneklerden farklı bir konuma koymaktadır.

English