Çağlar Köksal - The Elite Professional Class in Kayseri: A Preliminary Interpretation

An abstract of the Thesis of Çağlar Köksal, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken June 2013

The Elite Professional Class in Kayseri: A Preliminary Interpretation

The purpose of this thesis is to explore the formation and nature of the elite professional class in Kayseri, a newly emergent upper class group triggered by industrialization and urbanization of educated, occupational elites who earn high incomes in manufacturing, construction, and financing sectors. Specifically, this study seeks to 1) examine the question of how the economic development in Kayseri has shaped the elite professional class, exploring the underlying mechanisms which have helped form them, and 2) analyze the classed characteristics of the elite professionals in contemporary Kayseri. This study deals with the issues presented above, focusing on the period from 1980 to 2013. I assert that the elite professionals occupied in private sectors in Kayseri have created a homogenous class identity in which individuals form a set of lifestyle, taste, and political outlooks. So as to prove this proposal, I will firstly discuss the theoretical approaches to the elite professional class, and then theorize Kayseri in accordance with my framework of study. Finally, I will prove my stand as my qualitative study in Kayseri reveals classed identities of individuals belonging to the elite professional class.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Çağlar Köksal tarafından Haziran 2013’te teslim edilen tezin özeti

Kayseri’de Elit Profesyonel Sınıf: Ön İzah

Bu tezin amacı, endüstriyelleşme ve şehirleşme sayesinde, üretim, inşaat ve finans sektöründe yüksek gelirle çalışan, eğitimli meslek elitlerinin oluşturduğu, yeni ortaya çıkmış bir üst sınıf grubu olan Kayseri’deki elit profesyonel sınıfın oluşumunu ve doğasını incelemektir. Özellikle, bu çalışma, 1) Kayseri’deki iktisadi gelişmenin elit profesyonel sınıfı nasıl şekillendirdiğini ve bu sürecin altta yatan mekanizmalarını incelemeyi, 2) bu grubun sınıfsallaşmış karakterini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma yukarıda bahsedilen konulara değinecek ve 1980 ile 2013 arasını kapsayacaktır. İddia ediyorum ki, Kayseri’deki özel sektörde çalışan elit profesyonel sınıf, belirli bir yaşam tarzı ve tercihi ile siyasi görüş etrafında homojen bir sınıf kimliği yaratmıştır. Bu iddiamı kanıtlamak için, öncelikle elit profesyonel sınıfa dair teorik yaklaşımları tartışacağım, daha sonra ise, Kayseri’yi çalışmama uygun bir şekilde kavramsallaştıracağım. Sonunda, iddiamı elit profesyonel sınıfa ait bireylerin sınıfsallaşmış kimliklerini ortaya çıkaran niceliksel çalışmam ile kanıtlayacağım.

English