Damla Fidan - The Political Economy of Medical Tourism in Turkey

An abstract of the thesis of Damla Fidan, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University to be taken in June 2015

The Political Economy of Medical Tourism in Turkey

This thesis offers an explanation on the growth of medical tourism in Turkey. Along with the driving forces that created the ground upon which medical tourism industry could serve as an alternative, the thesis focuses on the role of the states in the creation and maintenance of the medical tourism market.

The emergence of medical tourism in Turkey has developed in parallel with cultural and economic globalization and transformation in healthcare systems. Economic and cultural globalization has enabled the ways in which movement of health personnel, international patients and medical devices have become easier. The transformation in healthcare systems has changed the scope of health as a welfare service. As First World countries strive to reduce their health budgets, medical tourism centers in developing countries constitute themselves as an alternative. Within this process, rather than retreating, the state has maintained its active role in regulating and monitoring of the markets. Alongside other actors such as private mechanisms and the NGOs, the state has become prominent in the growth of medical tourism in Turkey.

The Health Transformation Program, initiated in 2003, enabled the institutionalization of the industry. The governance and partial finance of medical tourism is carried out by government agencies whereas the provision of health services is mostly performed by private hospitals. Although it is viewed as a blessing to the economy, what kind of effects it has on the national health systems will emerge in the near future.

 

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans derecesi için Damla Fidan tarafındanHaziran 2015'te teslim edilen tezin özeti

Türkiye'de Tıp Turizminin Ekonomi Politiği

Bu tez Türkiye'de tıp turizminin ortaya çıkışını incelemektedir. Tıp turizminin bir alternatif olarak ele alınmasına sebep olan faktörlerin yanı sıra tıp turizmi endüstrisinin oluşturulması ve sürdürülmesinde devletin rolünün ne olduğunu anlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye'de tıp turizmi kültürel ve ekonomik küreselleşme ve sağlık sistemlerindeki dönüşüm ile paralel olarak gelişmiştir. Bu alanlardaki küreselleşme sağlık personelinin, uluslarararası hastaların ve tıbbi cihazların dolaşımını kolaylaştırmıştır. Sağlık sistemlerindeki dönüşüm ise sağlık hizmetinin kapsamını değiştirmiştir. Gelişmiş ülkeler sağlığın bütçe üzerindeki payını azaltmaya çalışırken, gelişmekte olan ülkelerdeki tıp turizmi bir alternatif olarak belirmiştir. Piyasadan çekilmek yerine, düzenleme ve denetleme mekanizmalarıyla devlet aktif olarak bu süreçte yer almaktadır. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, devlet kurumları Türkiye'de tıp turizminin gelişmesinde önemli aktörler olarak öne çıkmaktadır.

Sektörün kurumsallaşması 2003'te başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile mümkün olmuştur. Alanın yönetimi ve kısmi finansmanı devlet tarafından karşılanırken tıp turistlerine sağlık hizmeti sunumu çoğunlukla özel hastaneler tarafından gerçekleştirilmektedir. Tıp turizmi ekonomi için bir nimet olarakgörülürken, yerel sağlık sistemleri üzerinde nasıl etkileri olduğu yakın gelecekte ortaya çıkacaktır. 

 

English