Deniz Başar - Performative Publicness: Alternative Theater in Turkey After 2000s

An abstract of the thesis of Deniz Başar for the degree of Master of Arts from the Ataturk Institute for Modern Turkish History to be taken May 2014

Performative Publicness: Alternative Theater in Turkey After 2000s

This thesis looks at the alternative theater field in Turkey especially after mid 2000s which is separated from conventional theater making styles by the usage of black-box stages, new texts (translated or locally written), experimental dramaturgies and new acting techniques. The research was based primarily on long-running and deep field analysis varying from spatial analysis to interviews where the supplementary material is mostly collected from newspapers and websites. The conclusions reached were that this “new” form of theater created a significant public sphere based on tools of “performative publicness” in which different groups from various backgrounds (though being limited by class to an extent for now) can have contact with each other and their stories.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Deniz Başar tarafından Mayıs 2014’te teslim edilen tezin özeti

Eylemsel Kamusallık: Türkiye’de 2000’lerden Sonra Alternatif Tiyatro

Bu tez Türkiye’deki özellikle 2005’ten sonra bilinen tiyatro yapma tarzlarından black-box sahne, yeni metinler (çeviri ya da yerli yazım), deneysel dramaturji ve yeni oyunculuk teknikleri ile ayrışan alternatif tiyatro alanını inceler. Araştırma büyük ölçüde mekansal analizden mülakatlara uzanan uzun soluklu ve derin alan çalışmasına dayanır, destekleyici materyalin ise büyük ölçüde gazeteler ve websitelerinden gelmektedir. Sonuç olarak bu “yeni” tiyatronun “eylemsel kamusallık” ile tanımlanabilecek bir kamusal alan oluşturduğu ve bu kamusal alanda geçmişleri çok farklı olan bireylerin (şu an için kentli orta sınıflara mahsus olmakla birlikte) birbirleriyle ve birbirlerinin hikayeleri ile ilişkilenebildiği anlaşılmıştır.

English