Egemen Esen Özbek - Quests for Impossible Wholeness: Time, Memory, and In-Betweenness in Marcel Proust's A la recherche du temps perdu and Ahmet Hamdi Tanpinar's Huzur

An Abstract of the Thesis of Esen Egemen Özbek for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2006

Quests for Impossible Wholeness: Time, Memory, and In-Betweenness in Marcel Proust’s A la recherche du temps perdu and Ahmet Hamdi Tanpinar’s Huzur 

This thesis scrutinizes Marcel Proust and Ahmet Hamdi Tanpınar’s conceptions of time with a particular interest in the experience of modernity. The primary sources studied in this thesis are Proust’s A la recherche du temps perdu (In Search of Lost Time) and Tanpınar’s Huzur (Peace of Mind). Moreover, in order to shed more light on Tanpınar’s thought his articles are also investigated. The study incorporates literary and historical analyses to contextualize both authors’ works.

The main problem of the study is to investigate the impact of the experience of modernity on temporality. For this end, this thesis, first of all, accounts the historical transformation of the perception of time. It is possible to maintain that the experience of modernity was constructed upon a specific time perception and that this experience brought with fragmentation, transitoriness, and loss of stable ground. Proust and Tanpınar’s works are tried to be situated in this context.

The thesis argues that within this modern temporality dominated by transitoriness and elusiveness Proust and Tanpınar try to find a stable anchoring point that would resist the cruel order of time. The way of finding this stable point and wholeness is constructing links between the past and the present that would constitute the temporal continuity that they are in search of. However, both novels demonstrate that the quest for wholeness is an impossible one because wholeness is once broken and there is merely the memory of it. They are reconstruction of that wholeness in the aesthetic field.
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Esen Egemen Özbek tarafından Eylül 2006’da teslim edilen tezin kısa özeti

İmkansız Bütünlük Arayışları: Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanlarında Zaman, Bellek ve Aradalık

Bu tez Marcel Proust ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zaman kavramsallaştırmalarını modernlik deneyimine özel bir vurgu bağlamında incelemektedir. Tez birincil kaynak olarak Proust’un A la recherche du temps perdu (Kayıp Zamanın İzinde) ve Tanpınar’ın Huzur romanlarını almaktadır. Bu eserlere ek olarak Tanpınar’ın düşüncesini daha fazla anlayabilmek için makalelerine de yer verilmiştir. Çalışma metin analizi ve tarihsel analizi birleştirmektedir.

Tezin temel problemi modernlik deneyiminin zamansallık üzerindeki etkisidir. Bu amaçla çalışma ilk olarak zaman algısının tarihsel dönüşümünü açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda modernlik deneyiminin özel bir zaman algısı üzerine kurulduğunu ve bu deneyimin beraberinde parçalanma, geçicilik ve sabit zeminin kaybını getirdiği söylenebilir. Bu tezde Proust ve Tanpınar’ın eserleri bu çerçeveye oturtulmaya çalışılmaktadır.

Tez Proust ve Tanpınar’ın geçicilik ve kayganlık tarafından belirlenen modern zamansallık içinde sabit bir nokta ve bütünlük arayışı içinde olduklarını iddia etmektedir. Bunu yapmanın yolu olarak zamansal devamlılığı sağlayacak geçmiş ile şimdi arasında bağlar kurulması ön plana çıkmaktadır. Ancak her iki eser de göstermektedir ki bu arayış imkansız bir arayıştır çünkü bütünlük ve devam bir kere kırılmış ve geriye sadece hatıraları kalmıştır. Ele alınan romanlar aranan bütünlüğün ve devamın estetik alanda yeniden kurulmalarıdır.

English