Ergin Bulut - The Transformation of the Turkish Vocational Training System: Creation of Lifelong Learning, Loyal Technicians

An abstract of the thesis of Ergin Bulut for the degree of Master of Arts degree from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2007

The Transformation of the Turkish Vocational Training System: Creation of Lifelong Learning, Loyal Technicians

This thesis scrutinizes the current transformation of vocational training system in Turkey. Beginning with the question “Why did the vocational high schools become the problem of the country all of a sudden?” it tries to cover the social and economic dynamics and motives behind this transformation. Establishing the link between Turkey’s integration with the global economy and the general trends in global economy and education, it lays out the motive behind the attempts of capital circles to transform the current system to a modular one, which is based on lifelong learning. Questioning the meaning of concepts such as knowledge economy and lifelong learning, it seeks to decipher what kind of implications this might have regarding the creation of modular, lifelong learning blue collar workers. The thesis aims to challenge the mainstream functional perspective on vocational training system and underlines the political character of education in general and vocational education in particular. With a field work carried out in a district of İstanbul, the thesis seeks to find out what kind of techniques and strategies the capital resorts to in order to train its loyal technicians. In this regard, this study suggests approaching the current integration of private companies and vocational schools within the context of the internationalization of capital, need for qualified labor and flexible markets which certainly require a cultural transformation of the minds of the youth and the normalization of social inequalities in their perception.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Ergin Bulut tarafından Eylül 2007’de teslim edilen tezin kısa özeti

Türkiye’de Mesleki Eğitim Sisteminin Dönüşümü: Yaşamboyu Öğrenen Sadık Teknisyenlerin Yaratılması

Bu tez, Türkiye’de mesleki eğitim siteminin şu anki dönüşümünü incelemektedir. “Meslek liseleri birdenbire neden memleket meselesi oldu?” sorusuyla başlayan tez, söz konusu dönüşümün arkasındaki sosyal ve ekonomik nedenleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin küresel ekonomiyle bütünleşmesinin dünyada genel olarak ekonomi ve eğitimde görülen eğilimlerle ilişkisini kuran çalışma, sermaye çevrelerinin mevcut sistemi yaşamboyu öğrenmeye dayalı modüler bir biçime sokma çabalarının sebeplerini ortaya koymaktadır. Tezde bilgi ekonomisi ve yaşamboyu öğrenme gibi kavramların anlamları sorgulanmakta ve bunların, modüler, yaşamboyu öğrenen mavi yakalı işçilerin yaratılması açısından ne gibi implikasyonları olabileceği deşifre edilmeye çalışılmaktadır. Tez, mesleki eğitim sistemine ilişkin hakim işlevselci perspektife meydan okumakta ve genel olarak eğitimin özel olarak da mesleki eğitimin siyasi yapısını vurgulamaktadır. İstanbul’da bir meslek lisesinde yapılan saha çalışması ile bu tez, sermayenin kendi sadık teknisyenlerini eğitebilmek için ne gibi teknik ve stratejilere başvurduğunu bulmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda tez, özel şirketler ve meslek liselerinin mevcut entegrasyonuna, sermayenin uluslararasılaşması, vasıflı işgücü ihtiyacı ve esnek piyasalar bağlamında bakılması gerektiğini önermektedir. Zira bütün bunlar, hiç şüphesiz gençlerin zihinlerinin kültürel olarak dönüşümünü ve toplumsal eşitsizliklerin söz konusu gençlerin algılarında normalleştirilmesini gerektirmektedir.

English