Erhan Bektaş - The “Tanzimat State” in the Ottoman Iraq: Tribes, Ideology/Shiism and Taxation, 1830-1910

An abstract of the thesis of Erhan Bektaş for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken in June 2015

The “Tanzimat State” in the Ottoman Iraq: Tribes, Ideology/Shiism and Taxation, 1830-1910

This thesis, which handles the periods of the Tanzimat and Abdülhamid II, aims to examine the implementation of the Hamidian reform policies in the Iraqi province of the Ottoman Empire in the context of central government reactions towards the prevalence of Shiism in the nineteenth century. The focal points of this study are how the Shiite identity was perceived by the Ottoman state and the measures of the Ottoman Empire against the spread of Shiism in the Iraqi province. This thesis is based on Ottoman archival documents, and the narratives of contemporary observers and researchers about the Ottoman state policies against the spread of Shiism and the growing penetration of Britain and Iran throughout the Persian Gulf and Iraqi regions. It is also examines the relations between the tribes in Iraqi province and the Ottoman central state during the Tanzimat period. At the same time, this study aims to draw a wide-ranging panorama by the examination of the border policies of the Ottoman Empire, preventing the propagation of Shiism through the revival of Sunni educational institutions. Finally, the border policies of the Ottoman Empire in the nineteenth century in Iraq did not result in an achievement as the state desired.

 

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Derecesi için Erhan Bektaş tarafındanHaziran 2015’de teslim edilen tezin özeti

Osmanlı Irak’ında Tanzimat Devleti: Aşiretler, İdeoloji/Şiizm ve Vergilendirme, 1830-1910

Sultan II. Abdülhamit ve Tanzimat dönemlerini ele alan bu tez, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Irak vilayetinde artan Şii nüfusuna karşı tepki olarak, II. Abdülhamit hükümetinin uyguladığı reform politikalarını göstermeyi amaçlıyor. Bu çalışmanın odak noktaları Osmanlı Devleti’nin Şii kimliğini nasıl algıladığı ve Irak vilayetinde Şiizmin yayılmasına karşı Osmanlı Devleti’nin aldığı önlemlerdir. Bu tez Başbakanlık Osmanlı Arşivleri belgelerine ve çağdaş gözlemci ve araştırmacıların 19. yüzyılda Şiizmin yayılmasına karşı Osmanlı Devleti’nin politikalarına ve İngiltere ve İran’ın Irak ve Basra Körfezi üzerinde büyüyen nüfuzu hakkındaki anlatılara dayanmaktadır. Bu çalışma ayrıca Tanzimat döneminde Osmanlı merkezi devletinin Irak vilayetindeki kabileler arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Aynı zamanda, Osmanlı Devleti’nin sınır politikaları ve Irak vilayetindeki artan Şii nüfusuna karşı Sünni eğitim kurumlarını canlandırarak engelleme girişimleri hakkında geniş çaplı bir panorama çizmeyi amaçlamaktadır. Ancak 19. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun Irak vilayetindeki bu sınır politikalarının arzu ettiği şekilde neticelenmemiştir. 

 

English