Ersin Zengin - The Making of Cultural Field in Turkey and Syria in the 2010s

The Making of Cultural Field in Turkey and Syria in the 2010s

This thesis examines the field of cultural production in Turkey and Syria in the 2010s. Employing Pierre Bourdieu's theory of the field of cultural production, this research delves into the primary actors, institutions, and factors that influence cultural production in Turkey and Syria, as well as the challenges and transformations faced by the field. Analyzing how social crises influence the emergence and autonomy of the cultural production field in politically unstable settings, this study aims to consider how the field theory can be adapted and contextualized to address the region's distinctive features and challenges adequately. This study also seeks to comprehend the interplay between the cultural production field and the field of power by scrutinizing actors' habitus, along with their respective positions, roles, and strategies. Lastly, this thesis considers how the notion that the cultural production field inherently evolves towards autonomy might be affected by specific social and cultural conditions. This thesis is based on semi-structured interviews conducted with actors engaged in cultural production field.

 

2010'lu Yıllarda Türkiye ve Suriye'de Kültürel Alanın Oluşumu

Bu tez, 2011 yılı sonrasında Türkiye ve Suriye'deki kültürel üretim alanını incelemektedir. Pierre Bourdieu'nun kültürel üretim alanı teorisini kullanarak, bu araştırma, bölgedeki kültürel üretimi etkileyen temel aktörleri, kurumları ve faktörlerin yanı sıra alanın karşılaştığı zorlukları ve dönüşümleri ele almaktadır. Toplumsal krizlerin istikrarsız ortamlardaki kültürel üretim alanının ortaya çıkışını ve özerkliğini nasıl etkilediğini analiz eden bu çalışma, alan teorisinin bölgenin ayırt edici özelliklerini ve zorluklarını yeterince ele almak için nasıl uyarlanabileceğini ve bağlamsallaştırılabileceğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda aktörlerin habitusunu, konumlarını, rollerini ve stratejilerini irdeleyerek kültürel üretim alanı ile iktidar alanı arasındaki etkileşimi kavramayı amaçlamaktadır. Son olarak, bu tez, kültürel üretim alanının doğası gereği özerkliğe doğru evrildiği fikrinin belirli sosyal ve kültürel koşullardan nasıl etkilene-bileceğini ele almaktadır. Bu tez bölgenin kültürel üretim alanında faali-yet gösteren aktörlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelere dayanmaktadır.

English