Fuat Öztürk - Sebilürreşad, Caliphate, and Islamic political thought during the War of Independence, 1918-1923

Sebilürreşad, Caliphate, and Islamic political thought during the War of Independence, 1918-1923 

This study focuses on the role of Sebilürreşad in the War of Independ-ence, in general terms. Accordingly, this study unearths the politico-intellectual network around Sebilürreşad, and sheds light on how and through which connections they were involved in the national re-sistance movement and their cooperation with the Ankara Govern-ment. Moreover, this study concentrates on the articles and sermons, trying to understand how the politico-intellectual circle of the journal reconceptualized the caliphate in what contexts. This study argues that Sebilürreşad was an integral part of the broad coalition formed around the Grand National Assembly, and claims that the activities of the jour-nal's politico-intellectual circle in the War of Independence extended the boundaries of the "spiritual sovereignty" of the Ankara Govern-ment. In addition, this study reveals that, under the influence of the global upheaval that took place after the First World War, Sebilür-reşad's intellectuals defended the alliance with the Bolsheviks and re-conceptualized the caliphate in the context of the awakening of the East. Thus, this study both invites a more nuanced and multidimen-sional understanding of the developments after the First World War and it sheds light on the limits of the idea of caliphate-centered Pan-Islam in the War of Independence.

 

Kurtuluş Savaşı'nda Sebilürreşad, Hilafet ve İslam siyasi düşüncesi, 1918-1923

Bu çalışma, en genel hatlarıyla, Sebilürreşad'ın Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bir rol oynadığına odaklanıyor. Bu doğrultuda, çalışmada öncelikle Sebilürreşad'ın etrafındaki politik ve entelektüel çevre görünür kılınıyor ve ulusal direniş hareketine nasıl ve hangi kanallarla dahil olduklarına, Ankara Hükümeti ile aralarındaki işbirliğine ışık tutuluyor. Diğer yandan da bu çalışma, yazılara ve vaazlara yoğunlaşarak, derginin politik ve entelektüel çevresinin hilafeti hangi bağlamlar içinde ne şekilde yeniden kavramsallaştırdıklarını anlamaya çalışıyor. Bu çalışma, Sebilürreşad'ın Büyük Millet Meclisi etrafında kurulan geniş koalisyonun ayrılmaz bir parçası olduğunu ileri sürüyor ve derginin politik ve entelektüel çevresinin Milli Mücadele'deki faaliyetlerinin Ankara Hükümeti'nin "manevi egemenliği"nin sınırlarını genişlettiğini iddia ediyor. Bunun yanı sıra çalışmada, Birinci Dünya Savaşı sonrası vuku bulan küresel altüst oluşun etkisiyle, Sebilürreşad entelektüellerinin Bolşeviklerle ittifakı savunarak hilafeti Doğu'nun uyanışı teması bağlamında yeniden kavramsallaştırdıklarını gün yüzüne çıkarıyor. Böylelikle, bu çalışma bir yandan Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeleri daha nüanslı ve çok boyutlu olarak anlamaya davet ederken, diğer yandan da Milli Mücadele döneminin hilafet merkezli ittihad-ı İslam siyasetinin sınırlarına ışık tutuyor.

English