Gizem Kezban Çakmak - The Interplay of the Global and the Local: The Socio-Economic Development of the Towel and Bathrobe Cluster of Denizli

Abstract of the Thesis of Gizem Kezban Çakmak, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History of Boğaziçi University to be taken in December 2012

The Interplay of the Global and the Local: The Socio-Economic Development of the Towel and Bathrobe Cluster of Denizli

This study scrutinizes the main socio-economic factors that facilitated the development of the towel and bathrobe sector in the western Anatolian city Denizli. The city experienced a great volume of economic development in accordance with the global trends after 1980. Since then, its efforts to adapt to the changes in the international market through export-orientation have resulted in success. In facilitating this adaptation, the city has drawn upon its local historical and social characteristics, and a certain pool of production know-how that has come to accumulated in the region for more than two thousand years. In that sense, it emerges as a successful example of a region which industrialized rapidly and strongly around its indigenous textile industry, and by specializing in a certain branch, with the help of the cluster model of economic development. To this end, the city developed its textile sector around a local capital aiming at industrialization for export through a production motivated by buyer-driven networks. The city achieved this success through an effective strategy by clustering, in addition to adopting strong measures of local competitiveness in the global economy. This analysis of the cultural and socio-economic factors of Denizli from a political economy perspective helps to achieve several objectives with respect to the social science literature: first of all, it conducts an investigation into the contemporary political economy of Turkey. Second, it clarifies some of the manifestations of the intersections between local and global economic processes in the context of modern global capitalism.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Gizem Kezban Çakmak tarafından Aralık 2010’da sunulan tezin özeti

Küresel ve Yerelin Etkileşimi: Denizli Havlu ve Bornoz Kümelenmesinin Sosyo-Ekonomik Gelişimi

Bu çalışmada Batı Anadolu şehirlerinden Denizli’nin havlu ve bornoz sektörünün gelişimine olanak sağlayan sosyo-ekonomik faktörler incelenmektedir. Şehir 1980 sonrasında, küresel trendlerle ilişkili olarak büyük bir ekonomik gelişim hacmi göstermiştir. O zamandan beri, uluslararası marketlerdeki değişimlere ihracata odaklanmak üzerinden uyum sağlama çabaları da başarıyla sonuçlanmıştır. Bu uyumu mümkün kılmak için, şehir bünyesinde iki bin seneden fazladır birikmekte olan bir bilgi havuzu ve yöresel tarihsel ve sosyal yaslanmıştır. Bu anlamda, kümelenme ekonomik modelinin yardımıyla, geleneksel tekstil sektörünün bir dalında uzmanlaşarak hızlı ve güçlü bir şekilde sanayileşmenin başarılı bir örneği olan bir bölge olarak karşımıza çıkar. Bu amaçla, Denizli tekstil sektörünü alıcı ağlara odaklı olarak üretim yapan ve ihracat yapmak üzerinden endüstrileşen bir yerel sermaye üzerinden gerçekleştirmiştir. Şehir bu başarıyı küresel ekonomi içinde güçlü yerel rekabet tedbirleri uygulamanın yanı sıra, etkin bir kümelenme stratejisi doğrultusunda elde etmiştir. Denizli’nin kültürel ve sosyo-ekonomik faktörlerinin siyasi ekonomi perspektifi üzerinden analizi sosyal bilimler kapsamında birkaç amacı gerçekleştiriyor: her şeyden önce, Türkiye'nin çağdaş siyasi ekonomisine dair bir soruşturma yapıyor. İkinci olarak, modern küresel kapitalizm bağlamında yerel ve küresel ekonomik süreçler arasındaki kesişimlerin birtakım belirtilerine dair açıklamalar yapıyor.

English