İbrahim Sarıkaya - Work and Work Accidents in the Flexible Working Regime: The Zonguldak Hard Coal Basin Case

An abstract of the Thesis of İbrahim Sarıkaya, for the degree of Master of Arts at the Ataturk Institute for Modern Turkish History of Boğaziçi University to be taken in December 2012

Work and Work Accidents in the Flexible Working Regime: The Zonguldak Hard Coal Basin Case

This thesis examines the work accidents in subcontracted companies in the Zonguldak Hard Coal Basin in the period of the flexible working regime post 1980. For this purpose, first, the political economy of work accidents is examined and the impacts of the new working forms on work accidents under the flexible working regime are discussed. Second, an overview of the history of the Zonguldak Hardcoal Basin is given. In addition to this, the changing global political economy of the coal production is analyzed by developing a comparative perspective between the cases of England, the People's Republic of China, and Turkey. Third, the redevance system as a subcontracting practice is studied. Fourth, the main causes of the work accidents in subcontracted companies and informal pits are discussed. As a result, we conclude that the flexible working regime as one of the main pillars of neoliberalism has increased rate of the work accidents in the Zonguldak Hard Coal Basin.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Derecesi için İbrahim Sarıkaya tarafından Aralık 2012’de teslim edilen tezin özeti

Esnek Çalışma Rejiminde İş ve İş Kazaları: Zonguldak Taşkömürü Havzası Örneği

Bu tezde Zonguldak Taşkömürü Havzası'nda esnek çalışma rejimi süresince taşeron işletmelerde ve kaçak ocaklarda gerçekleşen iş kazaları konu edilmiştir. Bu amaçla, ilk olarak iş kazalarının ekonomi politiği incelenmeye çalışılmış, esnek çalışma rejiminde çalışmanın aldığı yeni biçimlerin iş kazalarına etkisi araştırılmıştır. İkinci olarak, Zonguldak Taşkömürü Havzası'nın tarihine ana hatlarıyla değinilmiş ve kömür üretiminin küresel düzlemde değişen ekonomi politiğine İngiltere, Çin ve Türkiye üzerinden karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü olarak Havza'da uygulamaya konulan alt sözleşmeli üretim pratiği olarak rödovans sistemi anlatılmıştır. Dördüncü olarak, taşeron işletmelerde ve kaçak ocaklarda gerçekleşen iş kazalarının nedenleri incelenmiştir. Sonuç olarak, neoliberal dönemin temel ayaklarından biri olan esnek çalışma rejiminin Zonguldak Taşkömürü Havzası'nda iş kazalarını arttırdığı argümanına ulaşılmıştır.

English