İleyna Ören Kurşuncu - Housewife: Woman with multiple identities

Bu tez orta-üst sınıf Türk ev kadınlarını, onların alışkanlıklarına ve görüşlerine odaklanarak incelemektedir. Bu amaçla, yaşları elli ile altmış arasında değişen, iki çocuk sahibi on üç ev kadınıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmada, ev kadını üç farklı kimlik açısından ele alınmıştır: meslek sahibi, anne ve eş. Her bir kimlik için, günlük alışkanlıklarını ve genel görüşlerini ortaya koyan sorular yöneltilmiştir. Öte yandan, bu tezin ana sorusu her bir katılımcının ev kadını olmaktan memnun olup olmadığıdır. Her ne kadar tüm katılımcılar aynı sosyo-ekonomik düzeye sahip olsalar ve benzer şartlarda yaşıyor olsalar da, ev kadını kimliğinden duydukları memnuniyet ve günlük alışkanlıkları birbirinden farklıdır. Bu çalışmanın amacı, katılımcıların aynı ve farklı düşündükleri konuları ortaya çıkarmaktır. Aynı fikirde oldukları alanlar için bu benzerliğin, paylaşılan sosyo-ekonomik çevreden kaynaklandığı varsayılmaktadır. Katılımcıların farklı görüşte oldukları konular için ise, potansiyel faktörler (eğitim geçmişi, memleketi, ailesinden gördüğü takdir seviyesi) kontrol edilmektedir. Bu dört unsurun en etkilisi (sınıf da dahil olmak üzere), kadınların ev kadını rolüyle memnuniyetiyle doğrudan bağlantısı olan takdir seviyesi olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu fak-törün etkisi birçok soruya verilen cevapta gözlemlenmektedir. Genel olarak bu tez, 2019 Türkiye'sinde on iki milyonluk bir nüfusu işaret eden ev kadınları üzerine yapılan çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

This thesis examines the upper-middle class Turkish housewives with a focus on their practices and ideas. For this purpose, in-depth interviews were conducted with thirteen housewives between the age of fifty and sixty who have two children each. In this study, the housewife is approached from three different identities: professional, mother and wife. For each of these, they were given questions that revealed their daily practices as well as general perspectives. However, the main question of the thesis is whether each is satisfied with her housewifery. Although they come from the same socio-economic background and live in similar conditions, they differ in the overall satisfaction with their housewife identity and their daily routines. The intention of this study is to reveal the topics that the interviewees think both in the same way, as well as in a different way. For the former part, it is assumed that the similarity is resulted from their common socio-economic class. For each subject that the participants vary in their answers, the potential factors (educational background, hometown, level of appreciation they receive) are checked. Among these four elements (with the addition of their class), the most effective one is identified as the level of appreciation which has a direct correlation with women's overall satisfaction with their housewife roles. Moreover, the influence of this element can also be observed in the answers given to various questions. Overall, this thesis aims to contribute to the literature on housewives which stand for a population of twelve million in Turkey of 2019.

English