İlkay Kirişçioğlu - The Freedom Party and Grand Narratives

An abstract of the Thesis of İlkay Kirişçioğlu, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken on June 2018

The Freedom Party and Grand Narratives

This thesis is about a political party in Turkish political history, the Freedom Party, founded by a group of displeased Democrat Party deputies in late 1955 as the result of longstanding intraparty struggles among some cliques. The ultimate crisis that led to the formation of the party was brought to surface when these displeased deputies gave a right to prove bill to the chair of the assembly in a move against their rivals which was backed by the party center before the fourth convention of the DP where a battle for the seats of the general administrative board was expected by public at the time. These DP deputies who resigned or expelled from their party formed the FP. Nevertheless, the party was a flash in the pan; it started to disappear after the 1957 elections which marked total destruction for the party with respect to its results. After this catastrophe, the center of the FP decided to unite with the Republican People’s Party at the end of 1958. This party, which was in existence for three years, has been regarded by researchers using a range of theories determined by grand narratives, that instrumentalized it. Contrary to these, this work suggests that the FP cannot be comprehensively understood based on metanarratives that discard the agencies and it focuses on the internal dynamics of the DP and the personal experiments of the figures of the FP to grasp the actual qualities of it beyond what the previous works suggest.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için İlkay Kirişçioğlu tarafından Temmuz 2018’de teslim edilen tezin özeti

Hürriyet Partisi ve Büyük Anlatılar

Bu tez, 1955 sonunda, uzun süredir süregelen bazı hizipler arasındaki parti içi mücadelelerin sonucu olarak, bir grup hoşnutsuz Demokrat Parti milletvekili tarafından kurulmuş Türkiye siyasal tarihindeki bir parti, Hürriyet Partisi, ile ilgilidir. Partiyi ortaya çıkaran nihai kriz, bu hoşnutsuz vekillerin, kamuoyu tarafından hizipler arasında genel idare kurulu üyelikleri savaşına sahne olacağı beklenen DP’nin Dördüncü Büyük Kongresi öncesinde, parti merkezi tarafından arka çıkılan rakiplerine karşı bir hamle olarak parlamento başkanlığına ispat hakkı önergesi vermesi olmuştu. DP’den istifa eden ve tasfiye edilen bu milletvekilleri HP’yi kurdu. Fakat parti bir anda parlayıp sönümlendi, sonuçları itibariyle büyük bir yıkımla neticelenen 1957 seçimleri sonrasında kaybolmaya başladı. Bu felaketten sonra HP parti merkezi, 1958 sonunda Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmeye karar verdi. Bu üç yıllık siyasi parti, araştırmacılar tarafından büyük anlatılar tarafından belirlenen, onu araçsallaştıran bir dizi teoriler kullanılarak ele alınmıştır. Bunlara karşılık, bu çalışma HP’nin, aktörleri yok sayan büyük anlatılara dayalı olarak kapsamlı bir şekilde anlaşılamayacağını önermektedir ve partinin, önceki araştırmacıların önerdiklerinin ötesindeki, gerçek niteliklerini kavranabilmesi için DP’nin iç dinamiklerine ve HP aktörlerinin kişisel tecrübelerine odaklanmıştır.

English