Irmak Ertör - The Governance of Common Resources: The Political Ecology of the Kaş-Kekova Region

An Abstract of the Dissertation of Irmak Ertör, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University to be taken May 2013

The Governance of Common Resources: The Political Ecology of the Kaş-Kekova Region

This thesis analyzes the problems associated with marine resource access and its governance from a political ecology perspective. Taking the political ecology literature on environmental regulation in Turkey as a departure point, the argument that the Turkish state is unwilling and/or incapable to ensure environmental protection is followed. The thesis investigates the relevance of this argument on a given locality and explores how the political ecology of environmental conservation failure manifests and reproduces itself in the Kaş-Kekova case.

Kaş-Kekova is a Special Environmentally Protected Area on the southwestern coast of Turkey that faces degradation in its marine environment in terms of biodiversity and pollution. Relying on the fieldwork in which focus group discussions and in-depth interviews with ten local stakeholder groups were conducted, the objective was to find out how these groups position themselves towards five marine conservation options in the Kaş-Kekova region. The information gathered from the field is used to analyze to what extent actors’ interests converge and how likely they are to form coalitions with each other based on the pairwise comparison technique of Novel Approach to Imprecise Decision Environments (NAIADE) method. By analyzing this specific case, this thesis aims to contribute to the political ecology literature of Turkey regarding marine resource governance.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Irmak Ertör tarafından Mayıs 2013’te teslim edilen tezin özeti

Ortak Kaynakların Yönetişimi: Kaş-Kekova Bölgesi’nin Politik Ekolojisi

Bu tez denizel kaynaklara erişim ve bu kaynakların yönetişimi sorunsalına politik ekoloji yaklaşımıyla açıklama getirmeyi hedeflemektedir. Türkiye’deki çevresel düzenlemelere dair politik ekoloji literatüründen yola çıkılarak, Türkiye’de devletin çevresel korumayı güvence altına almakta isteksiz ve/veya yetersiz olduğu savı benimsenecek ve bu savın geçerliliği Kaş-Kekova bölgesi üzerinden tartışılarak çevresel koruma başarısızlığının bu vaka özelinde kendisini nasıl gösterip yeniden ürettiği incelenecektir. Bu tezin amacı, on farklı paydaş grubuyla gerçekleştirilen odak grubu çalışmaları ve derinlemesine görüşmelere dayanarak, Kaş-Kekova bölgesindeki bu grupların kendilerini beş farklı denizel koruma alternatifine yönelik nasıl konumlandırdığını incelemektir. Sahadan edinilen bilgiler ışığında, paydaşların değerlendirmelerinin ve yönelimlerinin ne ölçüde birbirine yakınsadığı ve bunların benzerliklerine dayanarak birbirleriyle koalisyon oluşturma olasılıkları Novel Approach to Imprecise Decision Environments (NAIADE)’nin ikili karşılaştırma yöntemiyle incelenmektedir. Bu tez, bahsedilen özgün vaka çalışması üzerinden denizel kaynakların yönetişimiyle ilgili Türkiye üzerine geliştirilen politik ekoloji literatürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

English