Kemal Berkay Baştuji - Near East Relief’s Aid Campaign in Occupied Constantinople (1918-1923): Aid and Politics

An abstract of the Thesis of Kemal Berkay Baştuji, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken on May 2018

Near East Relief’s Aid Campaign in Occupied Constantinople (1918-1923): Aid and Politics

This thesis examines Near East Relief’s aid campaign in occupied Constantinople (1918-1923) in the post-war Near East. Taking advantage of long standing theoretical debates on the politics of aid, this thesis approaches the concept of foreign aid as a compulsory marriage between humanitarianism and self-interest. In this respect, it challenges broadly accepted views that either canonize or curse Near East Relief and its aid campaign. To explain why they provided aid and did aid work as well as the social and political effects of the campaign, this study considers a series of issues related to Near East Relief, the United States Department of State, private donors, and aid recipients in the context of the politics of aid. To evaluate the aid campaign in the most accurate, detailed way, this study does not confine itself to explaining what actually happened in the field but also takes into account the formation of American aid policies towards the Near East.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Kemal Berkay Baştuji tarafından Mayıs 2018'de teslim edilen tezin özeti

“Yakın Doğu Yardım Kuruluşu’nun İşgal İstanbul’ndaki Yardım Kampanyası (1918-1923): Yardım ve Politika”

Bu tez Yakın Doğu Yardım Kuruluşu’nun (Şark-ı Karib Muavenet Heyeti) savaş sonrası Yakın Doğu’daki yardım kampanyasını işgal İstanbul’unda (1918-1923) incelemektedir. Yardım politikaları üzerine uzun süredir devam eden teorik tartışmalardan yararlanan bu tez dış yardım kavramını hümaniteryenizm ve çıkarcılık arasında zoraki bir evlilik olarak ele almaktadır. Bu cihetle, Yakın Doğu Yardım Kuruluşu ve onun yardım kampanyasını yücelten veya lanetleyen geniş ölçüde kabul görmüş görüşlere meydan oku-maktadır. Niçin yardım ettiler, yardım işe yaradı mı, kampanyanın sosyal ve siyasi sonuçları neler oldu gibi soruları cevaplamak amacıyla bu çalışma Yakın Doğu Yardım Kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, bireysel bağışçılar ve yardım alan kimselere ilişkin bir dizi meseleyi yardım politikaları bağlamında ele almaktadır. Yardım kampanyasını detaylı ve en doğru şekilde değerlendirmek için bu çalışma kendisini yalnızca sahada ne olup bittiğini açıklamakla sınırlandırmayıp Yakın Doğu’ya yönelik Amerikan yardım politikalarının evrimini de göz önünde bulundurmaktadır.

English