Mehmet Alper - The Politics of Reform: Tanzimat in the Province of Trabzon (1839 – 1860)

An abstract of the Thesis of Mehmet Alper, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken on May 2018

The Politics of Reform: Tanzimat in the Province of Trabzon (1839 – 1860)

This thesis, on the application of the Tanzimat in the province of Trabzon, investigates the negotiations, conflicts, and compromises between central elites, local notables, and ordinary people. It shows how reforms were implemented in two phases in 1841 and 1847 and how they unfolded following resistance from notables and villagers from 1841 to 1860. The work focuses on what Tan-zimat Reforms meant for local elites and ordinary people, and how they influ-enced power relations in the region. This thesis also shows kinds of burdens imposed on villagers with Tanzimat and how these commoners and dissatisfied local elites defended themselves against the reforms. While most of the primary sources used in this thesis are documents of the Ottoman Archives, reports of consuls and the notes of voyagers are also used.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Mehmet Alper tarafından Mayıs 2018'de teslim edilen tezin özeti

“Reform Politikası: Trabzon Eyaleti’nde Tanzimat (1839-1860)”

Tanzimat’ın Trabzon’da uygulanış yıllarını ele alan bu tez, reformların uygulanışı üzerinden merkez elitleri, yerel eşraf ve sıradan insanların arasında yaşanan pazarlık, çatışma ve uzlaşmaları ele almayı amaçlıyor. Bu çalışma, Trabzon Eyaleti’nde uygulanmaya çalışılan reformların yerelden gelen tepki ve direnişlere göre 1841’den 1860lara kadar nasıl şekillendiğini göstermeye çalışıyor. Bu çalışmanın odak noktaları, 1841 ve 1847’de uygulanmaya çalışılan Tanzimat Reformları’nın yerel eşraf ve sıradan insanlar için ne anlama geldiği ve nasıl algılandığı ve reformların bölgedeki etkilerine dayanarak güç ilişkilerine nasıl etki ettiğidir. Bu çalışma ayrıca Tanzimat Reformları’nın eyaletin köylülerine ne tür yeni talepler getirdiğini ve bu sıradan insanların ve yeni düzenden memnun olmayan yerel elitlerin reformlara karşı nasıl savunma yolları izledikleri hakkında geniş bir resim çizmeye çalışmaktadır. Bu tezde kullanılan birincil kaynaklarının çoğunu Başbakanlık Osmanlı Arşivleri belgeleri oluştururken, bunun yanında, yabancı elçilerin raporlarına, gezginlerin notlarına da başvurulmuştur.

English