Mehmet Köse - The Evolution of the Separation of Powers in the Turkish Republic: The Case of the 2010 Constitutional Referendum

An abstract of the thesis of Mehmet Köse, for the degree of Master of Arts from Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken in August 2014

The Evolution of the Separation of Powers in the Turkish Republic: The Case of the 2010 Constitutional Referendum

This thesis examines the evolution of the principle of the separation of powers in modern Turkish history. At the same time, it links the history of Turkey with recent times, especially with the 2010 Constitutional Referendum, within the framework of the separation of powers. The research presents a comprehensive study of the separation of powers in Turkey, by including the constitutions of Turkey, the political dynamics, the practice of the principle, and especially the relations between the executive and the judiciary.

The study first discusses the principle of the separation of powers theoretically, and then explains its development in the West. After that, it focuses on the evolution of the principle in Turkish constitutions and provides an overview of its practice during the periods in question. In a chronological order, the thesis then explains the tense relations between the executive and the judiciary during the period of 2002-2010 with references to their relations in the past. Afterwards, it analyzes the new dimension of these relations with the 2010 Constitutional Referendum. The final focus will be given to the recent crucial political developments closely related to the separation of powers in Turkey. 

While the evolution of the separation of powers is examined in this thesis, it should be noted that this evolution is discussed within the arguments of the “strong executive” tendency throughout the history of modern Turkey and the dramatically increasing executive influence over the judiciary, particularly with the 1982 Constitution. It is pointed out that in the parliamentary system of Turkey, where the legislative is most likely to function under the control of the strong executive, the excessive authority of the executive over the judiciary as well, hence its over-empowerment, does not comply with democratization.

 

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Mehmet Köse tarafından Ağustos 2014’te teslim edilen tezin özeti

Türkiye Cumhuriyeti’nde Güçler Ayrılığının Evrimi: 2010 Anayasa Referandumu Örneği

Bu tez modern Türkiye tarihinde güçler ayrılığı ilkesinin evrimini incelemektedir. Aynı zamanda, tarihle son dönemler, özellikle de 2010 Anayasa Referandumu, arasında güçler ayrılığı çerçevesinde ilişki kurmaktadır. Araştırma modern Türkiye tarihindeki anayasaları, politik dinamikleri, bu ilkenin uygulanışını ve özellikle de yargı-yürütme ilişkilerini katarak, güçler ayrılığı üzerine kapsamlı bir çalışma sunmaktadır.

Çalışma ilk olarak güçler ayrılığı ilkesini teorik açıdan inceleyip bu ilkenin Batı’daki gelişimini açıklamaktadır. Ardından, güçler ayrılığının Türkiye anayasalarındaki evrimine bakıp söz konusu dönemlerde uygulanışına dair genel bir bakış sağlamaktadır. Anayasalar incelendikten sonra, kronolojik bir sıra içerisinde, 2002 ve 2010 arasındaki dönemde yargı ve yürütme arasındaki gergin ilişkiler, geçmişteki ilişkilerine de atıfta bulunularak açıklanmaktadır. Daha sonra da 2010 Anayasa Referandumuyla yeni bir boyut kazanan bu ilişkiler analiz edilmektedir. Son olarak, Türkiye’de son dönemlerde yaşanan, güçler ayrılığıyla yakından ilgili önemli siyasi gelişmelere yer verilmektedir.

Bu tezde güçler ayrılığının evrimi, modern Türkiye tarihi boyunca görülen güçlü yürütme eğilimi ve özellikle de 82 Anayasasıyla beraber yargı üzerinde bir hayli artmakta olan yürütme etkisi argümanları çerçevesinde incelenecektir. Yasamanın güçlü bir yürütmenin kontrolü altında faaliyet göstermesinin yüksek bir ihtimal olduğu Türkiye’nin parlamenter sisteminde, yürütmenin yargı üzerinde de çok fazla etki sahibi olup aşırı güçlenmesinin demokratikleşmeyle bağdaşmayacağı anlatılacaktır. 

English