Melis Soyumgürbüz - Exclusive Free Labor: Voluntary Unpaid Internships of White Collar Candidates

An abstract of the Thesis of Melis Soyumgürbüz, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken June 2015

Exclusive Free Labor: Voluntary Unpaid Internships of White Collar Candidates

This thesis examines voluntary unpaid internship system, and the profile and the motivations of those who participate in this form of internship in Turkey. For this purpose, interviews were conducted with totally 30 students and new graduates from three universities (Boğaziçi, Bilkent and Marmara Universities) who do at least one voluntary unpaid internship. These interviews are very significant for this research because of the inadequate voluntary internship research in academic literature. This inadequacy stems from both the lack of academic resources about unpaid internships resulted from being a recent debate and the lack of internship categorization.

The need of doing an internship which results especially from the harsh competition among peers, the desire of expanding choices and having a strong network increases the number of interns all over the world that also make internship types vary. It is a fact that not every student has a formal internship (academic or optional) at school. At this point, internship categorization is important to differentiate academic, optional and voluntary internships, and paid and unpaid forms of internships from each other.

This thesis categorizes internships and presents “voluntary unpaid internship” as the most vulnerable internship form. Then, it analyzes voluntary unpaid internships by drawing on the analysis of the precariat of Guy Standing and the forms of capital of Pierre Bourdieu. In doing so, it claims that even though voluntary unpaid interns require higher level of the forms of capital in order to construct the intern identity, the need of doing internship usually results in white collar candidates’ free labor in precarious working conditions. In other words, despite of their powerful cultural, economic and social support, voluntary unpaid interns are still a part of the process of precarization.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Melis Soyumgürbüz tarafından Haziran 2015’te teslim edilen tezin özeti

Ücretsiz Seçkin Emeği: Beyaz Yaka Adaylarının Gönüllü Ücretsiz Stajları

Bu tez Türkiye’deki gönüllü ücretsiz stajları ve bu staj türüne dahil olanların profilini ve motivasyonunu incelemektedir. Bunun için, 3 üniversiteden (Boğaziçi, Bilkent ve Marmara Üniversiteleri) en az bir gönüllü ücretsiz staj yapmış toplam 30 öğrenci ve yeni mezunla röportaj yapılmıştır. Akademik literatürdeki gönüllü staj araştırmaları yetersizliği yüzünden bu röportajlar bu araştırma için oldukça önemlidir. Bu yetersizlik hem ücretsiz stajların artışıyla bu konunun yeni bir tartışma olmasından hem de staj kategorileştirmesinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Özellikle yaşıtlar arası rekabet ve seçenekleri çoğaltma ve güçlü bir sosyal ağa sahip olma isteği gibi nedenlerden kaynaklanan staj yapma ihtiyacı stajyer sayısının dünya çapında artmasına neden olmuştur. Bu durum stajların da farklılaşmasıyla sonuçlanmıştır çünkü her öğrencinin resmi stajı (akademik ya daisteğe bağlı) yoktur. Staj kategorileştirmesi de tam bu noktada, akademik, isteğe bağlı ve gönüllü stajları ve ücretli ve ücretsiz stajları birbirinden ayırt etmek açısından önem taşır.

Bu tez stajları kategorize eder ve “gönüllü ücretsiz staj”ı en korunmasız staj türü olarak sunar. Sonrasında da, bu çalışma, gönüllü ücretsiz stajları Pierre Bourdieu’nün sermaye türleri ve Guy Standing’in prekarya tanımlarıyla analiz etmektedir. Gönüllü ücretsiz stajyerler, bu stajyer kimliğini oluşturabilmek için sermaye türlerinin yüksek seviyelerine ihtiyaç duymalarına rağmen, staj yapma ihtiyacı, genellikle, beyaz yaka adaylarının güvencesiz çalışma koşullarındaki ücretsiz emeğiyle sonuçlanır. Diğer bir deyişle, güçlü kültürel, ekonomik ve sosyal desteğe rağmen, gönüllü ücretsiz stajyerler yine de prekarizasyon sürecinin bir parçasıdırlar. 

 

English