Okan Ceylan - Transformation of Agricultural Structures through Govenment Policies in Edirne Province between 1939 and 1960

An abstract of the thesis of Okan Ceylan, for the degree of Master of Arts from Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken in June 2015

Transformation of Agricultural Structures through Govenment Policies in Edirne Province between 1939 and 1960

This thesis aims to deal with the period from the Second World War to the beginning of the 1960s, and analyze the transformation of agricultural structures in Edirne, a border province, which was situated near a battle fields and was an agricultural province due to its large size of fertile and irrigable lands. Similarly, this study analyses the agricultural transformations with the Second World War and the Marshall Plan that supervened. The thesis takes into consideration of the historical conditions of the time, international developments, and the domestic policy of Turkey and the geographical position of Edirne province. Edirne province has borders with both Greece and Bulgaria was influenced by the foreign policy of Turkish Republic. This influenced the socio-economic life of Edirne province. In this sense, the agricultural transformation of Edirne provinces and its socio-economic life indicates to what extent the government policies were influential in the agricultural sector.

This thesis aims to explain the influence of historical conditions, agricultural politics and social life; and it emphasizes geographic features, the relations of production, and more importantly the roles of peasants in crop preferences and active participation in production process. Due to its proximity to Istanbul and Europe, the flat land structure, the Thracian People’s demands for economic development government policies were influential. Edirne was a border province that experienced much more economic poverty than the average of Turkey during Second World War. Besides, Edirne was agricultural province which entered into a process of economic development with the commodification of agricultural structures and market oriented production and the Marshall Plan.

As for the state, just as this thesis study aims to explain the transformation of agriculture in Edirne and its social influence, it highlights the agricultural transformation of Edirne province which reflected the developmental process of Turkish agriculture by taking into consideration of statistical comparisons with the average of Turkey.

 

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Okan Ceylan tarafından Haziran 2015’te teslim edilen tezin özeti

1939 ve 1960 Yılları Arasında Edirne Vilayeti’ndeki Tarımsal Yapıların Devlet Politikaları Aracılığıyla Dönüşümü

Dönemsel olarak İkinci Dünya Savaşı yıllarından 1960 tarihine dek ele aldığımız bu tez, savaş alanına en yakın noktada bulunan ve sulanabilen bereketli topraklarının genişliği dolayısıyla bir tarım şehri olan Edirne İlindeki tarımsal yapıların, özellikle İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında gelen Marshal Planıyla ne gibi dönüşümler geçirdiğini incelemektedir. Yaşanan bu gelişmeler dönemin tarihi koşulları, uluslarası gelişmeleri, Türkiye iç siyaseti ve Edirne İlinin coğrafi konumu göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Yunanistan ve Bulgaristan’a sınır olan Edirne, Türkiye Cumhuriyeti’ nin dış politikasından da açık bir şekilde etkilenmiş ve bu da sosyo-ekonomik hayata yansımıştır. Bu bağlamda, Edirne İlinin yaşadığı tarımsal dönüşüm ve soyo-ekonomik yaşam, bizlere bu dönemde devlet politikalarının tarım sektöründe ne dereceye kadar etkili olduğunu da göstermektedir.

Bu tez çalışması bir yandan dönemin tarihi koşullarının tarım politikaları ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerini açıklarken, diğer bir yandan da bölgenin coğrafi özellikleri, üretim ilişkileri ve daha da önemlisi üretim süreçlerine aktif katılımlarıyla ve ürün tercihleriyle de tarım sektöründeki iş gücünün tarımsal dönüşümdeki rollerini vurgulamaktadır. İstanbul ve Avrupa’ya yakınlığı ve Trakya insanının iktisadi kalkınma arzusu dolayısıyla, devletin tarım politikalarının Edirne vilayetinde kayda değer biçimde etkili olduğu görülür. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, neredeyse Türkiye ortalamasının üzerinde bir iktisadi sıkıntı yaşayan serhat ilimiz Edirne, Marshal Planı, tarımsal yapıların metalaşması ve pazara yönelik üretimle birlikte çok hızlı bir iktisadi kalkınma sürecine girmiş bir tarım şehrimizdir.

Özetle bu tez çalışması, bir yandan Edirne tarımının dönüşümünü ve bunun sosyal yaşama etkilerini anlatırken, Türkiye ortalamalarıyla yapılan karşılatırmalarla da Edirne ilindeki tarımsal dönüşümün Türkiye Tarımının gelişim sürecini çok net bir şekilde yansıttığını vurguluyor. 

 

English