Özlem Has - Necropolitics in OHAL: The state of emergency experience of Turkey (1987-2002)

 

Achille Mbembe, "yaşamın ölümün gücüne boyun eğdirilmesi" anlamına gelen "nekropolitika" kavramıyla şiddet çalışmalarında yeni bir yol açtı. Mbembe'nin asıl amacı, özellikle bir istisna durumunun yürürlükte olduğu yerlerde iktidar, politika ve ölüm arasındaki ilişkiyi ortaya ko-ymaktır. Mbembe, disipline edici ve biyopolitik iktidar biçimlerinin, istisnai alanlarda kontrol ve boyunduruk altına alma mekanizmalarının işleyişinde yetersiz olduklarını iddia ederek; bu yerlerde iktidarın gerçek işleyişine bakılmak isteniyorsa nekropolitik iktidar biçimine de bakılması gerektiği üzerinde durmuştur. Bu tez çalışması nekropolitika ile istisna durumunun kesiştiği nok-tada, Türkiye'nin güneydoğusunda 1987 ve 2002 yılları arasında den-eyimlenen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde işlev gören nekropolitik şiddeti tartışmayı amaçlıyor. Bu tezde ölüm politikalarının OHAL bölge-sinde nasıl uygulandığı bir takım örnek olaylar ışığında incelenecektir.
 
Achille Mbembe has opened a new path for studies of violence with the concept "necropolitics" which refers to the "subjugation of life to the power of death." The Mbembe's main goal is to reveal the relationships among power, politics, and death, particularly in places where a state of exception is in operation. He claims that disciplinary and biopolitical powers are insufficient to explain the mechanisms of control and subju-gation in exceptional spaces; necropolitics is needed if one wants to un-derstand the true workings of power. This thesis discusses the necropolitical violence at the intersection of necropolitics and the state of exception that was in operation during the years of the State of Emergency (Olağanüstü Hal or OHAL), which was put in practice in Southeastern Turkey between 1987 and 2002. This thesis argues how the politics of death was implemented in the OHAL region in light of specific cases from the OHAL period.

 

English