Rüçhan Çiğdem Akanyıldız - “Perfect Bodies, Ideal Women:” Beauty, the Female Body and the Construction of Femininity in Popular Women's Magazines in Turkey in the 1990s

An abstract of the thesis of Rüçhan Çiğdem Akanyıldız for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken September 2010

“Perfect Bodies, Ideal Women:” Beauty, the Female Body and the Construction of Femininity in Popular Women's Magazines in Turkey in the 1990s

This thesis addresses a certain form of media, i.e popular women's magazines that began to be published in Turkey in the 1990s. These magazines were characterized by their emphasis on beauty, the female body, sexuality and fashion. Therefore they were loaded with gendered discourses, images and meanings from cover to end page. Presenting models and life styles to their readers, they attempted to integrate a specific woman identity into a gendered social space. This study primarily examines how these magazines, which have a specific discourse of beauty and sexuality, played a role in setting beauty ideals and standards, and influenced the relationship between women and their own physical appearance and body. At the same time, the thesis intends to discover the meaning ascribed to beauty and the female body in the 1990s on the basis of the concept of gender. It also deals with how these magazines tried to construct sexual subjectivities and pleasures. Paying particular attention to the economic, social and cultural context of the 1990s, this study underlines the relation between the publication policies and discourses of the magazines, and the economic and cultural values of global capitalism. It endeavors to show how traditional male dominated regime, on the one hand, and global capitalism‟s market-oriented liberation discourse, on the other, coexisted in the magazines. These magazines, which never limited their content to beauty and fashion related issues, tried to contribute to the re-organization of gender relations via their discourses. These magazines which had a discourse different than traditional women‟s magazines and attempted to construct a different type of womanhood produced a popular version of feminism in their pages as a consequence of the social and cultural transformation in the 1990s. While encouraging women to be stronger and active in private and public spaces, they reduced women's problems and gender relations that had a historical and social dimension to psychological cases. Likewise, assigning new meanings to the concept of “femininity”, they tried to define “the ideal woman”. One other objective of this thesis is to display how the magazines addressed gender problems, the limits and contradictions of their feminist discourses, and changing femininity discourses, symbols and codes.

Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Rüçhan Çiğdem Akanyıldız tarafından Eylül 2010’da teslim edilen tezin kisa özeti

“Kusursuz Bedenler, İdeal Kadınlar:” Güzellik, Kadın Bedeni ve 1990'lar Türkiye'sinin Popüler Kadın Dergilerinde Kadınsılığın İnşası

Bu tez, belirli bir medya türünü, başka bir deyişle 1990'lar Türkiye'sinde yayınlanmaya başlayan popüler kadın dergilerini incelemektedir. Bu dergiler; güzellik, kadın bedeni, cinsellik ve moda konularına yaptıkları vurguyla nitelendirilmekteydi. Bu doğrultuda, bu dergiler kapaklarından son sayfalarına kadar toplumsal cinsiyetle ilgili söylem, imge ve anlamlarla yüklüydüler. Okuyucularına modeller ve yaşam tarzları sunarak, belirli bir kadın kimliğini cinsiyetlendirilmiş bir sosyal alana dahil etmeye çalıştı. Bu çalışma, öncelikle, belirli bir güzellik ve cinsellik söylemi olan bu dergilerin, güzellik idealleri ve standartları oluşturmada nasıl bir rol oynadıklarını ve kadınların kendi dış görünüşleri ve bedenleriyle kurdukları ilişkiyi nasıl etkilediklerini incelemektedir. Aynı zamanda, bu tez, toplumsal cinsiyet kavramı etrafında 90'lı yıllarda güzellik ve kadın bedenine yüklenen anlamları keşfetmeye çalışmaktadır. Bu dergilerin nasıl cinsel öznellikler ve hazlar inşa ettikleri de bu tezde ele alınmaktadır. 90'lı yılların ekonomik, sosyal ve kültürel bağlamına dikkat çekilerek, dergilerin yayın politikaları ve söylemleriyle küresel kapitalizmin ekonomik ve kültürel değerleri arasındaki ilişki vurgulanmaktadır. Bu tez, bir tarafta geleneksel erkek egemen rejim ve diğer tarafta küresel kapitalizmin piyasa merkezli özgürleşme söyleminin bu dergilerde nasıl yan yana yer aldıklarını göstermeye çalışmaktadır. İçeriklerini sadece güzellik ve modayla sınırlandırmayan bu dergiler, söylemleri aracılığıyla cinsiyet ilişkilerinin yeniden düzenlenmesine katkı sağlamayı hedefledirler. Geleneksel kadın dergilerinden farklı bir söylem benimseyen, ayrıca farklı bir kadınlık tipi inşa etmeye çalışan bu dergiler, 1990'larda yaşanan sosyal ve kültürel dönüşümün bir sonucu olarak sayfalarında popüler bir feminizm türü ürettiler. Özel ve kamusal alanda kadınları daha güçlü ve aktif olmaya teĢvik eden dergiler, tarihsel ve sosyal boyutu olan kadın sorunlarını ve cinsiyet ilişkilerini psikolojik durumlara indirgediler. Benzer bir şekilde, “kadınsılık” kavramına yeni anlamlar yükleyerek “ideal kadın”ı tanımlamaya çalıştılar. Bu tezin bir diğer amacı da, dergilerin cinsiyet sorunlarını, benimsedikleri feminist söylemlerdeki sınırları ve çelişkileri ve değişen kadınsılık söylemleri, sembolleri ve kodlarını göstermektir.

English