Said Salih Kaymakcı - The Sultan's Entrepreneurs, the Entrepreneurs' Sultan: Beratlı Avrupa Tüccarı and Institutional Change in the Nineteenth Century Ottoman Empire (1835-1868)

An abstract of the thesis of Said Salih Kaymakcı for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken in July 2013

The Sultan's Entrepreneurs, the Entrepreneurs’ Sultan: Beratlı Avrupa Tüccarı and Institutional Change in the Nineteenth Century Ottoman Empire (1835-1868)

This thesis examines the Beratlı Avrupa Tüccarı, non-Muslim Ottoman merchants who engaged in trade with the special licenses issued in the name of the sultan in the nineteenth century. The research was primarily based on documents from the Prime Minister’s Office of the Ottoman Archives. The conclusions reached were when the state identified the prosperity of the country with the increase in trade and attributed itself the regulatory role for this and the merchants demanded the backing of the state in their trade and the necessary changes in the system, the institutional transformation of the Ottoman Empire was inevitable. This interaction was accompanied by the already increasing economic activity, which gave momentum to the merchant’s demands and the state’s willingness to change. Hence, the nineteenth century reforms in the commercial and legal fields had the imprint of the merchant practices, the state’s active policy-making and the environment of growing trade and economic growth.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Derecesi için Said Salih Kaymakcı tarafından Temmuz 2013’de teslim edilen tezin özeti

Sultan’ın Girişimcileri, Girişimcilerin Sultanı: Beratlı Avrupa Tüccarı ve Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Kurumsal Değişim (1835-1868)

Bu tez 19. yy’da sultanın adına verilen özel beratlarla ticaret yapan ve Beratlı Avrupa Tüccarı olarak adlandırılan gayri-Müslim Osmanlı tüccarlarını incelemektedir. Tezin araştırması esas olarak Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri’nde mevcut belge ve defterlere dayanmaktadır. Tezin ulaştığı sonuçlara göre devletin ticaretdeki artışı ülkenin zenginliğiyle özdeşleştirdiği ve bunu mümkün kılmak için gerekli düzenlemeleri yapma görevini kendisinde gördüğü ve tüccarların güçlü bir şekilde devlet desteğini ve sistemik değişim talep ettikleri bir ortamda Osmanlı imparatorluğunun kurumsal dönüşüm yaşaması kaçınılmazdı. Hali hazırda artmakta olan iktisadi aktivite ve ticaretse devlet ve tüccar arasındaki bu etkileşime ivme kazandırmıştır. Sonuç olarak, 19. yy hukuki ve ticari reformları tüccarların uygulamaları, devletin aktif siyaset yapımı ve artan ticaret ve iktisadi büyüme koşullarının izlerini taşımaktadır.

English