Sema Yaşar Baraç Göymen - Nestorians, Kurds, and the State: The Struggle to Survive in the Frontier in the Late Ottoman Period, 1839-1908

An abstract of the thesis of Sema Yaşar Baraç Göymen for the degree of Master of Arts from the Ataturk Institute for Modern Turkish History to be taken May 2015

Nestorians, Kurds, and the State: The Struggle to Survive in the Frontier in the Late Ottoman Period, 1839-1908

This thesis examines the effects of the Ottoman Empire’s modern state-making practices on the lives of the Hakkari’s Christian Nestorian tribes, and on the Nestorian tribes’ relations with the neighboring Kurdish tribes. Starting from 1840s, the lives of the Nestorian tribes underwent significant changes. First, they were attacked in 1843 and 1846 by the Kurdish tribes, who were under the command of Bedirhan Bey. Second, throughout the period between 1850 and early 1870s, the central state tried to extend its authority over their settlements, and turn these “savage” tribes into loyal Ottoman subjects. From the 1850s onwards, the state’s agents’ attempts to secure regular tax collection from the Nestorian tribes, in line with the afore-mentioned objectives, led to the emergence of a continual tax problem between the two parties. The main reasons behind this problem were the irregularities that occurred during the collection of taxes such as repeated tax collection, and over-taxation, and also the coercive means employed by the tax collectors and the local government agents. During the reign of Sultan Abdülhamid II, significant problems emerged between the Nestorian and the Kurdish tribes. From the 1880s onwards, the conflicts and power struggles between them were among the leading problems in Hakkari. Based mainly on Ottoman archival documents, the taxation problem and the conflicts between the Nestorian and the Kurdish tribes, together with the state agents’ attitudes towards these problems, are analyzed in this study.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Sema Yaşar Baraç Göymen tarafından Mayıs 2015’te teslim edilen tezin kısa özeti

Nasturiler, Kürtler ve Devlet: Geç Osmanlı Döneminde Hududda Ayakta Kalma Mücadelesi, 1839-1908

Bu tez Osmanlı İmparatorluğu’nun modern devlet inşa etme pratiklerinin Hakkari’nin Hristiyan Nasturi aşiretlerinin hayatlarına ve bu aşiretlerle Kürt aşiretleri arasındaki ilişkilere etkilerini inceleyecektir. 1840’lardan itibaren Nasturi aşiret mensuplarının hayatlarında kayda değer değişiklikler yaşanmıştır. Ilk olarak, 1843 ve 1846 yıllarında olmak üzere Bedirhan Bey’in emri altındaki Kürt aşiretleri tarafından saldırılara uğramışlardır. İkinci olarak, merkezi hükümet 1850’den 1870’lerin ilk yıllarına kadarki dönemde otoritesini Nasturi aşiretlerinin yaşam alanlarına ulaştırmaya ve bu “vahşi” aşiretleri sadık Osmanlı tebaası haline dönüştürmeye çalışmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 1850’lerden itibaren devlet görevlilerinin Nasturi aşiretlerinden düzenli vergi toplama teşebbüsleri, devletle aşiretler arasında sonu gelmeyen bir vergi sorununun oluşmasına neden olmuştur. II. Abdülhamid döneminde Nasturi ve Kürt aşiretleri arasında belirgin sorunlar baş göstermiştir. 1880’lerden itibaren Nasturi ve Kürt aşiretleri arasında yaşanan çatışmalar ve güç mücadeleleri, Hakkari’de öne çıkan sorunlardan biri olmuştur. Bu çalışma bahsedilen bu iki ana sorunu, devlet görevlilerinin bu sorunlar karşısındaki tutumlarını da kapsayacak şekilde, temel olarak Osmanlı arşiv kaynaklarına dayanarak incelemektedir. 

 

English