Sezen Bayrak - Patterns of Eating Out in Contemporary Beyoğlu: A New Middle Class-Oriented Approach

An Abstract of the Dissertation of Sezen Bayrak, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University to be taken July 2011

Patterns of Eating Out in Contemporary Beyoğlu: A New Middle Class-Oriented Approach

This thesis explores the relationship of class and food consumption in contemporary urban life of Turkey within the frame of the new middle class and eating-out concepts. Focusing on certain restaurants, which have been analyzed as markers of social and cultural trends, in the historical and cosmopolitan district of Beyoğlu a qualitative research has been held instrumentalizing semi-structured in-depth interviews and participant observations as well as an internet-based survey of mainstream newspapers. This study shows how cultural capital manifests itself in displaying tastes and consumption practices and how food and eating out are significant parts of life style consumption contributing to within class differentiations. In the neoliberal restructuring process of Turkey after 1980 military coup, a new middle class or a professional class has gained the leading role in shaping the patterns of consumption by 2000s and it has been seen that the urban space is reshaped according to their needs and values. Differing form 1990s, it has been observed that cultural omnivorousness has replaced snobbery especially in food consumption and this has led to generating new forms of distinction.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Sezen Bayrak tarafindan teslim Temmuz 2011’de edilen tezin özeti

Günümüz Beyoğlu’sunda Dışarda Yeme Alışkanlıkları: Yeni Orta Sınıf Yönelimli Yaklaşım

Bu tez günümüz kent yaşamında sınıf ve yemek tüketimi ilişkilerini yeni orta sınıf ve dışarıda yeme kavramları çerçevesinde incelemektedir. Tarihi ve kozmopolit Beyoğlu bölgesindeki, toplumsal ve kültürel trendlerin göstergeleri olarak analiz edilen belirli restoranlara odaklanarak, yarı-yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar ve katılımcı gözlem metotlarının yanında anaakım gazetelerin internet bazlı araştırması kullanılarak kalitatif bir araştırma yapılmıstır. Bu çalışma kültürel sermayenin beğeni ve tüketim pratiklerinin sergilenmesinde nasıl zuhur ettiğini ve bunların yaşam tarzı tüketiminde sınıf içi farklılaşmalara nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir. 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye’nin neoliberal yeniden yapılanması sürecinde, yeni orta sınıf ya da profesyonel sınıf 2000lerle birlikte tüketim örüntülerinin şekillenmesinde lider rolünü üstlenmiş ve kentsel mekânın bu sınıfın ihtiyaç ve değerleri doğrultusunda yeniden şekillendiği görülmüştür. 1990lardan farklı olarak, kültürel omnivorluğun özellikle yemek tüketiminde snopluğun yerini aldığı ve bunun yeni ayrışım formlarının ortaya çıkmasına yol açtığı gözlemlenmiştir.

English