Sezen Ravanoğlu Yılmaz - The Rising Racist Paradigm in the Turkish Nationalism in the First Decade of the 2000s: The Discourse of the 'Kurdish Invasion'

An abstract of the Thesis of Sezen Ravanoğlu Yılmaz, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken June 2013

The Rising Racist Paradigm in the Turkish Nationalism in the First Decade of the 2000s: The Discourse of the 'Kurdish Invasion'

This thesis looks at the discourse of the “Kurdish invasion” within the framework of the rising racist practices in Turkish nationalism in the first decade of the 2000s. The position of the Turkish nationalism that pursed denial policy against the Kurds from early Republican era to the early 2000s has changed recently. This transformation has occurred as a result of various conditions such as the increasing possibility of the establishment of a Kurdish political authority in Northern Iraq after the American occupation, the constitutional and legal reforms in the harmonization process with the European Union, the growing Kurdish opposition, and the ongoing low- intensity war in the southeast since the beginning of the 1980s. Unlike the previous periods, the Kurdish identity has become a reality expressed in the public opinion. However, in this new period, the Kurds, who are no longer recognized as a separate ethnic group, are also coded as an element threatening the survival of the Republic of Turkey. The claim that the Kurdish population has been increasing more than the Turkish population and the belief that it is a conscious invasion policy have contributed to the resurgence of the perception of threat among the Turks. A number of columnists, the Türksolu Dergisi(The Journal of Turkish Left) and Türkçü Toplumcu Budun Derneği(The Association of Turkist- Socialist Nation)which adopted the discourse of “Kurdish invasion” have utilized these claims as an argument in order to legitimize their racist discourse. Therefore, the perception of threat created on the basis of the Kurdish population increase has prepared the ground for the reinforcement of an increase in racism that problematizes the Kurdish presence.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Yüksek Lisans derecesi için Sezen Ravanoğlu Yılmaz tarafından Haziran 2013'te teslim edilen tezin özeti

2000'li Yıllarda Türk Milliyetçiliğindeki Irkçı Paradigmanın Yükselişi: 'Kürt İstilası' Söylemi

Bu tez, 2000'li yıllarda Türk milliyetçiliği içerisinde yükselen ırkçı pratikler çerçevesinde “Kürt istilası” söylemini incelemektedir. Erken cumhuriyet döneminden 2000'lere kadar Kürt kimliğine karşı inkar politikası yürüten Türk milliyetçiliğinin Kürtlere bakışı son dönemde değişim geçirmiştir. Bu dönüşüm, Türkiye'nin hemen yanıbaşında bağımsız bir Kürt otoritesinin varlığını mümkün kılan Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile uyum sürecinde yapılan reformlar, büyüyen Kürt muhalefeti ve Güneydoğu'da otuz yıldır devam eden düşük yoğunluklu savaş gibi konjonktürel koşullara bağlı olarak gerçekleşmiştir. Önceki dönemlerin aksine, bu dönemde Kürt kimliği kamu oyunda dile getirilen bir realite haline gelmiştir. Ancak, bu yeni dönemde, ayrı bir etnik grup olarak tanınan Kürtler, aynı zamanda, Cumhuriyetin geleceğini tehdit eden bir unsur olarak kodlanmıştır. Kürt nüfusunun Türk nüfusuna oranla çok daha fazla arttığı iddiası ve bunun bilinçli bir “istila” politikası olduğu inancı toplumdaki tehdit algısının güçlenmesine katkıda bulunmuştur.“Kürt istilası” söylemini benimseyen birtakım köşe yazarları, Türksolu dergisi ve Türkçü Toplumcu Budun Derneği ırkçı söylemlerini meşru kılmak için bu iddiaları argüman olarak kullanmıştır. Böylelikle, Kürt nüfus artışı temelinde yaratılan tehdit algısı Kürt varlığını sorunsallaştıran ırkçı bir dalganın kuvvetlenmesine zemin hazırlamıştır.

English