Sinem Başdar - The Formal and the Informal in Istanbul's Taxi Sector

An Abstract of the Thesis of Sinem Başdar, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University to be taken in October 2011

The Formal and the Informal in Istanbul’s Taxi Sector

This thesis focuses on the taxi sector in Istanbul and how it is maintained and organized. It seeks to highlight how the illegal and informal practices are inherent and crucial to the taxi sector. Illegal and informal practices do not pertain solely to the taxi sector. What is more interesting and constitutes a puzzle in the case of taxi sector in Istanbul is that the existence of a separate sub-sector: there is a formal sector, which is popularly known as ticari taksi (commercial taxi) and there is an illegal and informal sector, popularly known as korsan taksi (pirate taxi). As the comparative perceptive, the thesis analyzes the taxi markets of different countries and cities. In this sense, firstly, the diversities when the taxi market is analyzed based on the regulation policies are indicated. Secondly, the taxi markets of different countries and cities are handled based on the kinds of service provided. In this regard, even though a similar differentiation and segmentation exist in the Istanbul taxi sector as well, why the sub-sector in Istanbul is defined as illegal and informal is discussed.

Within this frame, this study initially examines the informal and illegal practices in the so-called formal taxi sector. Second, it looks at the illegal component of the taxi market. What is crucial in this respect is that even though the illegal component of the taxi sector has an informal characteristic, it does not fit in with the social characteristics which are usually attributed to the informal economy. The study also questions whether the terms of formal and informal economy should be analyzed as two separate domains. Moving from the premise that formality includes informality within it, it aims to highlight how the formal and informal, legal and illegal intermingle in Istanbul’s taxi sector.

 
Bogaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Sinem Başdar tarafından Ekim 2011'de teslim edilen tezin özeti

Formel ve Enformel Sektörde İstanbul Taksileri

Bu tez İstanbul’daki taksi sektörünün nasıl organize edildiğine ve sürdürüldüğüne odaklanmaktadır. Yasadışı ve enformel pratiklerin İstanbul’daki taksi sektörünün ne kadar içkin birer parçası olduğuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Yasadışı ve enformel pratikler sadece taksi sektörüne ilişkin uygulamalar olmamaktadır. İstanbul taksi sektörü konusu ilginç kılan ve düşündürücü bir hale getiren şeyse bir yan sektörün varlığı: ticari taksi adıyla bilinen bir formel sektörün dışında genellikle korsan taksi adıyla bilinen, yasadışı ve enformel bir sektör daha mevcut olması. Karşılaştırmalı bir perspektif olarak, bu tez farklı ülke ve şehirlerin taksi sektörlerini de analiz etmektedir. Bu bağlamda, öncelikle, taksi sektörü regülasyon politikaları temelinde analiz edildiği zaman belirgin hale gelen farklılıklar belirtilmektedir. İkinci olarak da, farklı ülke ve şehirlerin taksi sektörleri sundukları hizmet türleri açısından ele alınmaktadır. Bu hususta, benzer ayırımların İstanbul taksi sektöründe de olmasına rağmen, İstanbul’daki yan sektörün neden yasadışı ve enformel olarak tanımlanıldığı tartışılmaktadır.

Bu çerçevede, bu çalışma öncelikle formel olarak bilinen taksi sektöründeki yasadışı ve enformel pratikleri incelemektedir. İkinci olarak taksi sektörünün yasadışı bileşenine bakmaktadır. Bu konuyu önemli kılan şey, yasadışı taksilerin kayıt dışı çalışmalarına rağmen, enformel ekonomiye atfedilmiş olan karakteristik özellikleri taşımıyor olmasıdır. Bu çalışma aynı zamanda formel ve enformel ekonominin iki ayrı konsept olarak analiz edilip edilmemesi gerektiğini sorgulamaktadır. Formel ekonominin, enformel nitelikleri de içerdiği önermesinden hareketle, hangi noktalarda formel ile enformelliğin ve yasal pratikler ile yasa dışı pratiklerin İstanbul taksi sektöründe iç içe geçtiğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

English