Zeynep Erdoğan - Exploring Generation Y via Attitudes towards Economy, Education and Marriage

An abstract of the Thesis of Zeynep Erdoğan, for the degree of Master of Arts from the Atatürk Institute for Modern Turkish History to be taken June 2015.

Exploring Generation Y via Attitudes towards Economy, Education and Marriage

This thesis analyzes Turkish Generation Y, which has been scrutinizing recently in terms of economy, education, and marriage, and also in comparison between its European and American counterparts. The research is based on the thought that political and social events affected and changed this generations’ attitudes. In Turkey the Generation Y includes individuals born between 1980 and 1994. To explain the historical background of the term generation, Karl Mannheim and Jose Ortega y Gasset’s generation theories were used. Twenty in-depth interviews were conducted with students and graduate students from Koç, Marmara, and İstanbul Universities. To understand the impact of economic background on ones’ attitudes, one of theuniversities was selected among private universities. Instead of collecting statistical data, the main aim was to understand Turkish Generation Y. Also the four major generations from 1925 to 1994, namely, Silent, Baby Boomer, Generation X and Generation Y in Europe, America, and Turkey were explained in terms of economy, education, working life, family, technology and marriage. The study consists of Generation Y members who are living in İstanbul and graduate from university, therefore, instead of general conclusions, personal expressions were provided.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans derecesi için Zeynep Erdoğan tarafından Haziran 2015’te teslim edilen tezin özeti

Y Kuşağının Ekonomi, Eğitim ve Evlilik ile İlgili Tutumlarının İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de özellikle son yıllarda konuşulmaya başlayan y kuşağının ekonomi, eğitim ve evlilik üzerine düşüncelerini, tutumlarını incelemek ve Amerika ve Avrupa’daki y kuşağı ile karşılaştırmaktır. Toplumların içinde bulunduğu siyasi ve sosyal olayların gençlerin yani kuşakların tutumlarını etkilediği ve değiştirdiği göz önüne alınarak çalışmanın kaynağı oluşturmuştur. Y kuşağı yaş aralığı olarak 1980 ve 1994 arası alınmıştır. Tarihsel olarak kuşak kavramını açıklamak amacıyla ise Karl Mannheim ve Jose Ortega y Gasset’in kuşak teorilerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla Koç, Marmara ve İstanbul Üniversitelerinden mezun ya da hala okuyan 20 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Ekonomik durumun tutumlarına etkisini anlamak için seçilen okullardan biri paralı eğitim veren bir üniversitedir. Derinlemesine görüşme yapılmasının nedeni ise istatistiki bir veriden çok bu kuşağı anlamanın amaçlanmasıdır. 1925’ten 1994’e Avrupa, Amerika ve Türkiye’deki dört ana kuşak: sessiz kuşak, baby boom kuşağı, x kuşağı ve y kuşağı ekonomi, eğitim, çalışma hayatı, evlilik, aile ve teknoloji gibi konular üzerinden açıklanmış; karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma yalnızca İstanbul’da yaşayanları ve üniversite öğrencilerini kapsadığından genel çıkarımlardan çok kişisel ifadelere yer verilmesine imkân sağlanmıştır.

 

English