Master Başvuruları

ATATÜRK ENSTİTÜSÜ MASTER PROGRAMINA
BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Adaylar için Okuma Önerileri


1. Başvuruda, mezun olunan lisans öğreniminin çeşidinde "disipliner" bir kısıtlama yoktur. Master programına başvuru, Atatürk Enstitüsü'nün bünyesindeki ilgili alanlarda akademik çalışma yapmak isteyen her türden lisans mezununa açıktır.

2. Master programına başvurucak öğrencilerde, lisans mezuniyet ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.50 olması (2.50/4.00) gerekmektedir.

3. Master programına başvurucak öğrencilerin ALES'ten herhangi bir alandan (EA / sayısal / sözel) en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir. ALES yerine GRE de geçerli sayılmaktadır. GRE sınavında sadece sayısal puan geçerli sayılacaktır. GRE eşdeğer taban puanı 149 puan olarak; analitik yazma taban puanı ise 3.5 puan olarak kabul edilecektir.

4. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizce'dir. Esas sınıfa başvuru yapacak adayların, başvuru formları kabul edilmeden önce, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senatoca kabul edilen bir dil sinavı ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adayların aşağıda listelenen sınavlardan (testlerden) herhangi birine girmeleri ve belirtilen minimum puanları almış olmaları gerekmektedir.

BUEPT (Bogazici University English Proficiency Test)
Minimum 'C' almak gerekmektedir.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Minimum Puan: 550, TWE: 4.5
Bilgisayarlı TOEFL: 213, TWE: 4.5
TOEFL IBT Test: 79, TWE: 22

IELTS Test (International English Language Testing System)
Minimum Puan: 6.5

Alınan yabancı dil belgelerin (TOEFL, IELTS) Yabancı Diller Yüksekokulunca onaylanmış olması gerekmektedir. Üniversite Senatosu’nun 09.01.2013 tarihli kararı uyarınca BÜYES (Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sinavı) ve TOEFL sınavlarının yazma bölümü yeterlilik puanı 22, IELTS sınavı yazma bölümü yeterlilik puanı ise 6,5 olarak belirlenmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu adaylar, mezuniyetlerini takip eden iki yıl içerisinde yüksek lisans programına başvurdukları takdirde İngilizce sınavından muaftırlar.

5. Master programı öncesi hazırlık okuma talebinde bulunacak öğrenciler Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan seviye tespit sınavına (Proficiency) tabi tutulacaktır. İngilizce dil bilgisinin, hazırlık okuma talebinde bulunacak ve İngilizce yeterlilik şartını sağlayamamış master programı adaylarında "intermediate" (orta) seviyede olması şartı aranmaktadir. Bu seviyeyi sağlayamayan öğrencilerin başvuruları Enstitü tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Başvuru, Boğaziçi Üniversitesi Kayıt İşleri'ne belirtilen tarihler arasında elektronik olarak yapılacaktır. Elektronik başvuru sistemine üniversitenin 'Adaylar - Lisansüstü Başvuru' sayfasından ulaşmak mümkündür.

Başvuru sırasında aşağıdaki evraklar istenmektedir:

  • Lisans öğreniminin transkripti (Alınan dersleri ve notları gösteren belge) (Mart-Nisan başvuru döneminde başvurup henüz mezun olmamış durumda olanlar için o döneme kadar alınan dersleri göstermesi yeterlidir. Mart-Nisan başvuru döneminde Enstitü'ye kabul edildikleri halde minimum mezuniyet notu koşulunu (2.50/4.00) sağlayamayanların kayıtları yapılmayacaktır.)
  • İki referans mektubu (Boğaziçi Üniversitesi haricindeki üniversite mezunları için gereklidir)
  • Niyet mektubu (İki sayfayı geçmemeli ve İngilizce yazılmalıdır)
  • Lisans diplomasinin fotokopisi (Mezuniyet belgesi) (Mart-Nisan başvuru dönemi için başvuranlar henüz mezun olmamış durumda iseler bu belgeyi mezun oldukları zaman Enstitü Sekreterliği'ne teslim edeceklerdir.)
  • Mezun olunan / olunacak üniversiteden alınacak olan disiplin sicil belgesi (BU mezunlarından istenmemektedir.)
  • ALES skor sonuç belgesi başvuru sırasında elektronik olarak sisteme yüklemelidir. Elektronik başvuru esnasında adaylar sisteme aktarılmasını istedikleri ALES skorunun alındığı dönemi sistemde belirtecekler, bu bildirim sonucu ALES skoru sisteme otomatik olarak yüklenecektir. ALES 'e girmiş olmakla birlikte sınav sonuçları başvuru esnasında açıklanmamış olan adayların sisteme ALES'e girdikleri dönemi girmeleri gerekmektedir. Sınav skoru henüz açıklanmamış adaylar bu bildirimde bulundukları takdirde ALES skorları açıklanınca sisteme ÖSYM tarafından aktarılacaktır. Başvuru döneminde Enstitü'ye kabul edildikleri halde minimum ALES koşulunu (herhangi bir alandan Sözel/Sayısal/EA 75) sağlayamayanların kayıtları yapılmayacaktır.
  • İngilizce bilgisini ispatlayan sınav skor belgeleri (Bu belgelere, başvuran öğrenci hazırlık talebinde bulunmayacaksa ve de üniversitenin açmış olduğu ingilizce yeterlilik sınavından orta not alamadıysa ihtiyaç duyulmaktadır. Alınan belgelerin Yabanci Diller Yüksekokulunca onaylanmış olması gerekmektedir)
  • Başvuru ücreti dekontu

7. Başvurular Enstitü tarafından değerlendirildikten sonra, adaylar yazılı bir sınava alınacaktır. Bu sınavın amacı, adayın Modern Türkiye tarihi hakkındakı ampirik ve analitik bilgisini ölçmektir. Bu sınav için önerilen okuma listesini bu sayfanın en aşağısında bulabilirsiniz.

8. Daha detaylı bilgi için kayıt işlerinin Adaylar - Lisansüstü Başvurular sayfasına bakabilirsiniz.


ATATÜRK ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ ADAYLARI İÇİN SINAV OKUMA ÖNERİLERİ

Historiography:

1. Iggers, Georg G. Historiography in the Twentieth Century. Hanover & London: Wesleyan University Press, 1997. (Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı: Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000)

2. Burke, Peter, ed. New Perspectives on Historical Writing. Cambridge: Polity Press, 1994.

World History:

3. Hobsbawm, Eric. The Age of Empire, 1875-1914. London: Abacus, 1995. (Hobsbawm, Eric. İmparatorluk Çağı 1875-1914. İstanbul: Dost Kitabevi, 1999.)

4. Hobsbawm, Eric. The Age of Extremes, A History of the World, 1914-1991. New York: Vintage Books, 1996. (Hobsbawm, Eric. Kısa Yirminci Yüzyıl 1914-1991, Aşırılıklar Çağı. İstanbul: Sarmal Yayınevi)

General Histories:

5. Zürcher, Erik J. Turkey a Modern History. New York: I.B. Tauris, 1993. (Zürcher, Erik J. Modernleşen Türkiye'nin Tarihi. İstanbul: İletişim, 1993.)

6. Berkes, Niyazi. The Development of Secularism in Turkey. New York: Routledge, 1998. (Berkes, Niyazi. Türkiye'de Çağdaşlaşma, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1973.)

7. Lewis, Bernard. The Emergence of Modern Turkey, London: Oxford U.P., 1968. (Lewis, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, 1970.)

History of Ottoman Empire:

8. Quatert, Donald. The Ottoman Empire, 1700-1922, New Approaches to European History. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

9. Ortaylı, İlber. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. 1 ed. İstanbul: Hil Yayınları, 1983.

10. Eldem, Edhem. "Istanbul: From Imperial to Peripheralized Capital." In The Ottoman City between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul, edited by Edhem Eldem, Daniel Goffman and Bruce Alan Masters, 135-227. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1999.

11. Deringil, Selim. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876-1909. New York: I.B. Tauris, 1998.

12. Pamuk, Şevket. Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 1820-1913. 2 ed. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994.

13. Owen, Roger and Pamuk, SŞvket. A History of the Middle East Economies in the Twentieth Century. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

14. Toprak, Zafer. Milli İktisat-Milli Burjuvazi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1995.

15. Tunçay, Mete ve Zürcher, Erik J. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876-1923). İstanbul: İletisim, 1995.

History of Turkish Republic:

16. Ülken, Hilmi Ziya. Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi. 3 ed. İstanbul: Ülken Yayınları, 1992.

17. Tanör, Bülent. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.

18. Keyder, Çağlar. State and Class in Turkey, A Study in Capitalist Development. London & New York: Verso, 1987.

19. Tezel, Yahya. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi. 3 ed. Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994.

20. Parla, Taha. Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm. 2 ed. İstanbul: İletişim Yayınları, 1993.

21. Tunçay, Mete. Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931). 3 ed. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.

22. Koçak, Cemil. Türkiye'de Milli Şef Dönemi (1938-1945). 2 vols. İstanbul: İletişim Yayınları, 1996.

23. Sönmezoğlu, Faruk, ed. Türk Dış Politikasının Analizi. İstanbul: Der Yayınları, 1994.

24. Bozdoğan, Sibel, and Reşat Kasaba. Rethinking modernity and national identity in Turkey. Seattle: University of Washington Press, 1997. (Bozdoğan, Sibel, ve Kasaba, Reşat ed. Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998.)

25. Quatert, Donald; Zürcher, Eric Jan. Workers and the Working Class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic. New York: I&B Tauris Publishers, 1995.

26. Schick, Irvin C. and Tonak, Ertuğrul Ahmet (eds.) Turkey in Transition. New York: Oxford U.P., 1987. (Schick, Irvin C. and Tonak, Ertugrul Ahmet (ed.). Geçiş Sürecinde Türkiye. Istanbul: Belge Yayınları, 1990.)

27. Aktar, Ayhan. Varlık Vergisi ve "Türkleştirme" Politikaları. İstanbul: İletişim, 2000.

28. Üstel, Füsun. Türk Ocakları 1912-1931. İstanbul: İletişim Yayınları, 1997.

29. Georgeon, François. Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Yusuf Akçura (1876-1935). Ankara: Yurt Yayınları, 1986.