Alpkan Birelma - In Search of the Working Class: Workers’ Subjectivities and Resistance in an Istanbul Neighborhood

Abstract

“In Search of the Working Class: Workers’ Subjectivities and Resistance in an Istanbul Neighborhood”

Alpkan Birelma, Doctoral Candidate at the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University, 2016

Prof. Dr. Nadir Özbek, Dissertation Advisor

This dissertation is an urban ethnography scrutinizing workers’ subjectivities and resistance in a working class neighborhood of Istanbul, Turkey. By utilizing extensive case method, it aims to listen and shed light on the cultured agency of Turkish workers. It examines the apparent docility of working-class in our era of capitalist hegemony, particularly in Turkey as one of the extreme cases of this global tendency. It also contributes to the research on remedies for that docility.

By focusing on the sphere of work and drawing on an extensive field work, the research explores the issues of proletarianization, entrepreneurism, meanings of work, and compliance and resistance at work in a different light. It reveals that petty entrepreneurism is key to understand the hegemony of capitalism. It uncovers the variety of meanings that workers attribute to their work and detects four subjectivities that workers move among, namely the craftsman, the hard worker, the detached survivor, and the despiser.

The dissertation discovers several aspects of the subjectivity behind compliance and resistance, which remains to be hidden. I disclose five dilemmas of working-class resistance, namely the dilemma of dependency, of the craftsman, of coworkers, of the small workplace and of morality. Among others my primary contribution to the literature on working class resistance is to scrutinize the dilemmas, the hidden requirements, and the sacrifices working-class resistance involves. I argue that interests and their cognition cannot fully explain working-class resistance, but it requires a moral choice rather than merely a rational one. 

 

Özet: “İşçi Sınıfını Ararken: Istanbul’un Bir Mahallesinde İşçi Öznellikleri ve Direniş”

Alpkan Birelma, Doktora Adayı, 2016
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Prof. Dr. Nadir Özbek, Tez Danışmanı

Bu tez İstanbul’daki bir işçi sınıfı mahallesinde yaşayan işçilerin öznelliklerini ve direnişlerini araştıran bir etnografidir. Genişletilmiş saha metodunu kullanan araştırma Türkiyeli işçilerin kültürel failliklerini dinlemeyi ve ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Kapitalizmin hegemonyasının son derece güçlü olduğu günümüzde işçi sınıfının görünürdeki uysallığını inceler. Bu küresel eğilimin daha da belirgin bir şekilde gözlemlendiği Türkiye’yi kendisine bağlam olarak seçer. Tez, bu uysallığın değişmesi için yapılan çalışmalara da katkı sunmayı amaçlar.

Kapsamlı bir saha araştırmasına dayanan ve çalışma hayatına odaklanan tez proleterleşme, girişimcilik, işin anlamı, çalışma hayatında itaat ve direniş meselelerini irdeler. Kapitalizmin işçi sınıfı üzerindeki hegemonyasını anlamak için küçük girişimciliğin kilit önemde olduğunu keşfeder. İşçilerin işlerine atfettikleri anlamların çeşitliliğini gösterir ve insanların aralarında dinamik bir şekilde hareket ettikleri dört farklı öznellik tespit eder. Bunları zanaatkar, çalışkan, idare eden ve nefret eden olarak isimlendirir.

Tez itaat ve direnişin arkasındaki öznelliğin gizli kalmış kimi veçhelerini açıklığa kavuşturur. İşçi sınıfı direnişinin beş ikilemini tanımlar. Bunlar bağımlılık ikilemi, zanaatkarın ikilemi, iş arkadaşları ikilemi, küçük işyerinin ikilemi ve ahlak ikilemidir. Tezin işçi sınıfı direnişi literatürüne katkısı direnişin ikilemlerini, gizli koşullarını ve gerektirdiği bedelleri ortaya çıkarmasıdır. Çıkarların ve bu çıkarların idrakinin işçi sınıfı direnişini açıklayamadığını, direnişin sadece rasyonel bir tercih olmayıp ahlaki bir tercihi de gerektirdiğini savunur. 

 

English