Ayşe Köse Badur - A Civil Unionist: The Biography of Mehmed Cavid Bey, 1876–1926

This dissertation, titled A Civil Unionist: The Biography of Mehmed Cavid Bey (1876–1926), analyzes three issues related to the life of Mehmed Cavid Bey, who was the Minister of Finance during most of the Second Constitutional Period. First, as a reflection of the international arena during this period, the close interaction between the Ottoman Empire's financial issues and its foreign policy is examined. Second, the policy-making processes of the Committee of Union and Progress (CUP) are analyzed. Third, how the political preferences of the ruling elite were determined during the transition from empire to nation-state will un-fold along the axis of Cavid Bey's life story. The original value of this dissertation is its effort to understand the multi-dimensional structure of the history of a country and its desire to achieve political and financial independence amid wars, conflicts, revolution, and ideological transitions through examining the life of an individual.

Sivil İttihatçı: Mehmed Cavid Bey'in Biyografisi (1876 – 1926) başlıklı doktora tezi İkinci Meşrutiyet Dönemi'nin en uzun süreli Maliye Bakanı ve dönemin sembolik kişilerinden olan Mehmed Cavid Bey'in yaşamına odaklanarak üç ana konuyu incelemektedir. İlk aşamada, dönemin dünya politikasının bir yansıması olarak Osmanlı mali yapısı ile dış politikanın ne denli iç içe geçtiğini ve bu durumun yarattığı kısa ve uzun vadeli sonuçları analiz etmektedir. İkinci olarak bu tez İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin politika yapım süreçlerinin başta ekonomi ve maliye alanları olmak üzere nasıl işlediğine ve özellikle gündelik siyasetin bu alanları nasıl etkilediğine odaklanmaktadır. Son olarak ise, Cavid Bey'in yaşam hikayesinden yola çıkarak imparatorluktan ulus-devlete geçiş sürecinde yönetici elitin siyasi kararlarının nasıl belirlendiğini ve bireylerin bu süreçlerdeki rolünü irdelemeye çalışmaktadır. Bu tezin özgün değeri ideolojilerin yükseldiği, yerel çatışmalarla birlikte ilk total savaşın yaşandığı bu çok katmanlı dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu bir bireyin hikayesi ile kavramaya çalışmasıdır.

English