Ayşecan Kartal - Debating Turkish Health Reform

This dissertation is a study of the political debate that got generated around health reform in Turkey between 2002 and 2011, which corresponds to the formative period for the debate. Through a close examination of both the pro-reform and anti-reform discourse on health, it shows how a technical issue such as health care became a primary ground of political debate, contestation and polarization in the Turkey of early 2000s. More specifically, the AKP's pro-reform discourse and the pro-government media presented health care providers and health care receivers as opposing groups and positioned the AKP as the protector of health care receivers. This pro-reform discourse emphasized the universalist trend in the reform that abolished the inegalitarian structure of the pre-existing health system and extended coverage. On the other side of the political debate, opponents of the reform, mainly the TTB (Turkish Medical Association), highlighted the neoliberal aspects of the reform. However, the oppositional discourse did not receive wide support as it was formulated when the short term benefits introduced by the reform were still in effect.

Bu tez Türkiye'de sağlıkta reform etrafında 2002-2011 yılları arasında ortaya çıkan siyasi tartışma üzerine olan bir çalışmadır. 2002-2011 yılları bu siyasi tartışmanın şekillendiği dönemdir. Çalışmada reform yanlısı ve re-form karşıtı söylemler derinlemesine incelenerek, sağlık gibi teknik sayılabilecek bir konunun 2000ler Türkiyesi'nde nasıl bir siyasi tartışma, muhalefet ve kutuplaşma zemini haline geldiği gösterilmiştir. Daha belirgin bir biçimde söylenecek olursa, AKP'nin reform yanlısı söylemi ve AKP'ye yakın olan medya sağlık hizmeti sunanları ve sağlık hizmeti alanları karşıt gruplar olarak sunmakta ve AKP'yi sağlık hizmeti alanların koruyucusu olarak konumlamaktadır. Reform yanlısı söylem, re-formun kapsamı arttırıcı ve önceki sistemin eşitsiz yapısını ortadan kaldıran evrensel sağlık kapsayıcılığı trendini vurgulamıştır. Siyasi tartışmanın diğer tarafında ise, başta TTB (Türk Tabipler Birliği) olmak üzere reforma muhalif olanlar, reformun neoliberal yönlerinin altını çizmişlerdir. Ancak muhalif söylem ortaya konduğu sırada reformun kısa vadeli yararları halen etkili olduğu için, reform karşıtı söylem yaygın bir destek görmemiştir.

English