Deniz Pelek - Migrant Workers in Turkish Agriculture: Patterns of Mobility and Dispossession, (1990-2018)

This dissertation examines migrant agricultural labor in Turkey as lens through which to explain the effects of economic, political, and geopolitical changes on rural mobilities. Two factors explain why Seasonal agricultural migration is on the rise. First, agrarian transformation starting in the 1990s resulted in a decreasing number of unpaid family workers, and the demand for seasonal migrant workers for agricultural work requiring manual labor surged since then. Second, domestic, regional, and foreign policies being to the Kurdish Question, the influx of Syrian refugees, and migration from the Caucasus have reshaped the new waves of agricultural migrants adding new categories such as refugees, irregular migrants, and internally displaced people to their profile. Given this situation, this study critically discusses how the transformation in agricultural production was realized through the availability of cheap, flexible seasonal migrant workers. Further, this work problematizes new patterns in mobility and the recent phenomenon of the dispossession of workers challenging the "temporal" characteristic of seasonal agricultural work. Based on research conducted in various regions among differing rural actors, this dissertation investigates new forms of rural mobilities and rural space which are being shaped by agrarian transformation, geopolitical developments, and agencies for migrants in Turkey since the 1990s.

 

Bu tez Türkiye tarımında göçmen emeğini ekonomik, politik ve jeopolitik değişimlerin kırsal hareketliliklere olan etkileri aracılığıyla incelemektedir. Mevsimlik tarım göçü iki temel faktör nedeniyle yükseliştedir. Birinci olarak, 1990'lardan beri süren kırsal dönüşüm ücretsiz aile işçilerinin sayısını azaltırken, kol emeği gerektiren tarım işlerinde mevsimlik göçmen işçilere olan talebi arttırdı. İkinci olarak, Kürt sorunu, Suriye'den mülteci akını ve Kafkasya'dan gelen göç konularında izlenen iç, dış ve bölgesel politikalar ile şekillenen yeni göç dalgaları göçmen tarım işçisi profilini mülteci, düzensiz göçmen ve yerinden edilmiş göçmen gibi yeni kategoriler ile yeniden biçimlendirdi. Bu zemine dayanarak, bu çalışma tarımsal üretimdeki dönüşümün mevsimlik tarım işçilerinin "ucuz" ve "esnek" olarak bulunabilirliği yoluyla gerçekleştiğini eleştirel bir bakışla tartışmaktadır. Ayrıca, bu tez mevsimlik tarım işinin "geçici" karakteri ile çatışan, işçilerin yeni hareketlilik ve mülksüzleşme modellerini sorunsallaştırmaktır. Farklı bölgelerde, çeşitli kırsal aktörlerle yapılan araştırmaya dayanarak bu çalışma, Türkiye'de 1990'lardan beri gerçekleşen kırsal dönüşüm, jeopolitik gelişmeler ve göçmenlerin "faillikleri" ile şekillenen kırsal hareketlilik ve kırsal mekandaki yeni formları irdelemektedir.

English