Esra Bilgiç - The Role of the Mainstream Newspapers in the Consolidation of the Turkish National Identity: 1934-1937

An abstract of the Dissertation of Esra Bilgiç, for the degree of Doctor of Philosophy from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University to be taken June 2015

The Role of the Mainstream Newspapers in the Consolidation of the Turkish National Identity: 1934-1937

This dissertation examines the role of the press in the consolidation and dissemination of the Turkish national identity in the single-party era with a social constructionist approach. Within the context of press- government relations and in line with the main peculiarities of Kemalist nationalism, the research takes a cross section and demonstrates how the Turkish national identity that was manufactured by the Kemalist powerwas represented, discursively reproduced and disseminated via the newspapers in the mid-1930s. The research is primarily based on a sample of newspaper articles retrieved from the archives of the Beyazıt State Library. The sample consists of articles published in Cumhuriyet, Akşam, and Son Posta, between 1934 and 1937. Data are analyzed complementarily by content analysis to describe the intensity, and discourse analysis to obtain an in-depth understanding of the framing of nationalist representations.It is observed that newspapers displayed very limited dissociations from the Kemalist arguments. The conclusion of this dissertation is that newspapers played a significant role in the dissemination and consolidation of the Turkish national identity in the single-party period, by mediating the underlying framework of the nation and by employing discursive practices that mostly ratified, reproduced, and diffused the discourses of Kemalist nationalism. 

 

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Doktora derecesi için Esra Bilgiç tarafından Haziran 2015’te teslim edilen tezin özeti

Türk Ulusal Kimliğinin Konsolidasyonunda Ana Akım Gazetelerin Rolü: 1934-1937

Bu çalışma, tek parti döneminde basının Türk ulusal kimliğinin konsolidasyonu ve yayılması sürecindeki rolünü sosyal inşacı bir yaklaşımla incelemektedir. Tek parti dönemindeki basın-iktidar ilişkileri çerçevesinde ve Kemalist ulusçuluğun temel nitelikleri doğrultusunda, çalışmada 1930’ların ortasından bir kesit alınmakta ve Kemalizm tarafından inşa edilmiş olan Türk ulusal kimliğinin gazetelerdeki temsili ve söylemsel olarak nasıl yeniden üretilip yayıldığı ortaya konmaktadır. Araştırma esas olarak Beyazıt Devlet Kütüphanesi gazete arşivinden elde edilen örnekleme dayanmaktadır. Örneklem, Cumhuriyet, Akşam ve Son Posta gazetelerinde, 1934 ile 1937 yılları arasında yayınlanmış olan haber ve yazılardan oluşmaktadır. Veri incelemesi için birbirini tamamlayan iki ayrı niteliksel yöntem kullanılmıştır. İçerik analizi yoğunluğu gözlemlemeye olanak verirken, söylem analizi milliyetçi temsillerin nasıl çerçevelendiğini derinlemesine anlamaya olanak sağlamıştır. Bu dönemde gazetelerdeki içeriğin Kemalist argümanlardan neredeyse hiç ayrışmadığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın ortaya koyduğu sonuç, tek parti döneminde gazetelerin Türk ulusal kimliğinin konsolidasyonuna ve yayılmasına dikkate değer bir katkı sağladıklarıdır. Gazeteler bunu bir yandan ulus fikrinin hayal edilmesine aracılık ederek, diğer yandan da Kemalist ulusçuluğun söylemlerini onaylayan, yeniden üreten ve yayan söylemsel pratikler kullanarak yapmışlardır. 

 

English