Gülseren Duman Koç - Governing a Frontier Sancak in the Ottoman Empire: Notables, Tribes, and Peasants of Muş (1820s-1870s)

Governing a Frontier Sancak in the Ottoman Empire: Notables, Tribes, and Peasants of Muş (1820s-1870s)

This dissertation analyzes the reflections of nineteenth-century administra-tive, fiscal and social transformations on the sub-province of Muş that was situated on the frontiers of the Ottoman Empire. It examines the transition from the pre-Tanzimat to the Tanzimat era in a frontier region on a fertile plain surrounded by mountain ranges with its heterogenous population and nomadic and semi-nomadic tribes. Collaboration with local power-holders was vital for governing and maintaining order and security in this agricultur-ally fertile, tribally populated region that bordered Russian and Iranian em-pires. Thus, the implementation of rule in such a sub-province was based on negotiation among various powerholders. Accordingly, the dissertation first explores the roles and functions of Kurdish notables, whose power stemmed mainly from their inherited control over large plots of lands – called “yurtluk-ocaklık”- as well as their influence over seminomadic and nomadic tribes of the region in the pre-Tanzimat period. Then, the study examines how said no-tables reacted and adapted themselves to the fiscal and administrative central-ization of the Tanzimat. us, by focusing on the sub-province of Muş to analyze the implementation of Tanzimat reforms, the study demonstrates how the intermediary role, local knowledge, and experience of local powerholders were important in the fulfillment of reforms with specific concern for reforms’ effects on the common people and tribal groups of Muş.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Sınır Sancağını Yönetmek: Muş’ta İleri gelenler, Aşiret, ve Köylüler (1820’-1870’)

Bu tez on dokuzuncu yüzyılın idari, iktisadi, ve sosyal dönüşümlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nun bir sınır bölgesinde yer alan Muş sancağı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Dağlık bir coğrafyada verimli bir ova üzerinde kurulu, heterojen bir nüfusu ve göçebe ve yarı-göçebe aşiretleri barındıran bir sınır bölgesinin Tanzimat dönemi öncesinden Tanzimat dönemine geçiş sürecine odaklanmaktadır. Rusya ve Iran imparatorlukları ile sınır, tarımsal açıdan oldukça verimli ve çok sayıda aşiretin yaşadığı bu bölgenin idaresi ve bölgede düzenin ve güvenliğin sağlanması için yerel güç odaklarının işbirliği oldukça elzemdi. Bu nedenle, böyle bir sınır bölgesinin idaresi farklı güç odakları arasındaki müzakereye dayalıydı. Bu çalışma öncelikle, güçlerini ırsi olarak ve geniş muafiyetlerle kontrol ettikleri geniş toprak parçalarından - yurtluk-ocaklıklardan - ve göçebe ve yarı-göçebe gruplar üzerindeki etkilerinden alan Kürt ileri gelenlerinin Tanzimat öncesi dönemde rollerini ve işlevlerini incelemektedir. Daha sonrasında ise, Tanzimat reformları ile gerçekleşen idari ve iktisadi merkezileşmeye bahsi geçen ileri gelenlerin ne tür tepki verdikleri ve nasıl uyum sağladıkları üzerinde durmaktadır. Böylelikle, Muş sancağına odaklanarak Tanzimat reformlarının uygulanmasını inceleyen bu çalışma, özellikle Muş ahalisi ve aşiretleri üzerindeki etkileriyle ilgilenerek bu reformların tamamlanmasında yerel güç odaklarının aracı rolünün, yerel bilgi ve deneyiminin ne derece önem arz ettiğini göstermektedir.

 

English