Hakkı Başgüney - Literary Prodution, Currents and Politics between 1960 and 1980 in Turkey

An Abstract of the Dissertation of Hakkı Başgüney, for the degree of Doctor of Philosophy from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University to be taken June 2013

Literary Prodution, Currents and Politics between 1960 and 1980 in Turkey

This dissertation examines the increasing visibility of literary activities as a part of other cultural activities between 1960 and 1980. During these two decades, there was an increasing influence of literary activities, literary production, literary world throughout large parts of the Turkish society. This may be also seen as a shaping, a reconstruction, or an expansion of a more effective literary world, literary public and literary market containing many different trends or currents.

This work also assesses the intricate relations between literary culture and politics. To put it in other words, the hypothesis is that a better understanding of the intellectual and political atmosphere of Turkey in the 1960s and in the early 1970s can be achieved through an examination of cultural and mainly literary life, the currents of that period, as these reflected, sustained and gave general expression to the prevalent intellectual and political tendencies of the period. It will be emphasized that the political identity which was adopted by the literary actors was generally one critical of the existing political and social system.

The intellectual climate will be examined via literature. I argue that the men of letters, literary actors played important roles along with academics and journalists through their public, intellectual identity in the social life from 1960 to the end of the 1970s.

 

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Doktora derecesi için Hakkı Başgüney tarafından Haziran 2013'de teslim edilen tezin özeti

Türkiye’de 1960 ile 1980 Yılları Arasında Yazınsal Üretim, Akımlar ve Politika

Bu çalışma 1960 ile 1980 yılları arasında kültürel etkinliklerin bir parçası olarak tarif edilen dönemin yazınsal faaliyetlerinin artan görünürlüğünü ortaya koymayı hedefliyor. Bu çalışmada bu iki on yıl boyunca yazınsal etkinliklerin, yazınsal üretimin, yazınsal dünyanın etkisinin Türkiye toplumunun geniş kesimlerine ulaştığı öne sürülecektir. Bu süreç kendi içinde çeşitli akımları, eğilimleri de içeren daha etkin bir yazınsal dünyanın, akımların, kamuoyunun, pazarın şekillenmesi, yeniden kuruluşu ve genişlemesi olarak da görülebilir.

Çalışma öte yandan bu dönemde yazınsal kültür ve politik pozisyonlar arasında da güçlü ve karmaşık bir ilişki olduğunu varsayıyor. Dönemin yazınsal etkinlikleri incelenerek de dönemin politik ve sosyal tarihine dair önemli bulgulara ulaşılabileceği, çünkü yazınsal etkinliklerin dönemin politik kültürüne dair oluşturucu, yansıtıcı ve genel fikir verici bir işlev kazandığı düşünülmektedir. Dönemin yazınsal aktörleri tarafından benimsenen politik kimliklerin varolmakta olan politik ve sosyal sisteme karşı muhallif ve eleştirel bir içeriğe sahip olduğu vurgulanmaktadır.

Ülkede hakim olan dönemin kamusal entelektüel kimliğinin de edebiyat üzerinden incelenebileceği düşünülmektedir. 1960’dan 1970’lerin sonuna dek edebiyatçıların gazetecilerle ve akademisyenlerle beraber ülkelerinin sosyal hayatında düşünsel ve kamusal kimlikleri aracılığıyla önemli roller oynadıkları iddia edilmektedir.

English