Hatice Selen Akçalı Uzunhasan - Political Propaganda During the Single-Party Regime in Turkey (1931-1946)

Abstract: “Political Propaganda During the Single-Party regime in Turkey (1931-1946)”

Hatice Selen Akçalı Uzunhasan, Doctoral Candidate at the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University, 2016

This dissertation is about the political propaganda activities of the Turkish state during the Single-Party Regime. The purpose of this study is to draw the wide picture of the perception and organization of propaganda during early Republican period, including all elements that could be researched under the title of “the single party” and “propaganda”. This dissertation categorizes propaganda conducted by the single party between 1931 and 1945 in two, as “Revolution Propaganda” and “War Era Propaganda” and examines the content of domestic and foreign propaganda, its reference points, its mediums and channels in both periods. In 1931 afer all opposition was quieted and with the concentrated activities in organization a new era had started; institutions and mediums of propaganda were further established in this period. However, the Second World War has been a game changer, thus the discourse of propaganda changed as well. While “Revolution Propaganda” was mainly based on Six Arrows, “War Era Propaganda” exploited features of patriotism and nationalism. In both periods, Matbuat Umum Müdürlüğü (Directorate General of the Press), one of the first institutions of the history of Republic was the official state institution responsible of propaganda. Propaganda through cinema, one of the most important mediums of propaganda of the period, has been evaluated as a microcosmos where colorful examples of the relation between the state and its partners and state’s discourse can be seen.

Özet: “Tek Parti Döneminde Siyasi Propaganda (1931-1946)”

Hatice Selen Akçalı Uzunhasan, Doktora Adayı, 2016, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Bu doktora tezi Türk devletinin Tek Parti Dönemi’nde yürüttüğü siyasi propaganda üzerinedir. Bu çalışmanın amacı, tek parti ve propaganda üst başlığı altına girebilecek tüm öğeleri hesaba katarak, bu dönemde propagandanın algılanışı ve teşkilatlanması üzerine genel resmi çizmektir. Bu çalışma tek partininin 1931-1946 yılları arasında yürüttüğü propagandayı “Devrim Propagandası” ve “Savaş Dönemi Propaganda” olarak ikiye ayırmakta ve her iki dönemde de siyasi irade tarafından yürütülen iç ve dış propagandanın içeriğini, referans noktalarını, araçlarını ve iletişim kanallarını incelemektedir. 1931 yılında her türlü muhalefetin bastırılması ve tek partinin yoğunlaşan teşkilatlanma hareketleri ile yeni bir dönem başlamış; propagandanın kurumları ve araçları tesis edilmeye başlanmıştır. Lakin İkinci Dünya Savaşı başlı başına bir mihenk taşı olacak ve propagandanın söylemini de değiştirecektir. “Devrim Propagandası” Altı Ok’u temel alırken, “Savaş Dönemi Propaganda” vatanseverlik ve milliyetçilik öğelerine yüklenecektir. Her iki dönemde de Cumhuriyet Tarihi’nin ilk kurumlarından olan Matbuat Umum Müdürlüğü propagandadan sorumlu resmi devlet kurumu olarak sahnededir. Bu çalışmada dönemin en önemli propaganda araçlarından biri olan ve devletin paydaşları ile kurduğu ilişkileri ve söylemini nasıl şekillendirdiğini görmek adına çok renkli örnekler sunan sinema alanı bir microcosmos olarak incelenmiştir.

 

English