Hüseyin Sert - Memory of an Institution: The Turkish Ministry of Foreign Affairs and Turkish Diplomats in the 1960-1980 Period

Memory of an Institution: The Turkish Ministry of Foreign Affairs and Turkish Diplomats in the 1960-1980 Period

This dissertation scrutinizes the Cold War Turkish diplomatic bureaucracy with an emphasis on the 1960-80 period in comparison to the world examples. The study is not a narrative of Turkish foreign policy but presents the story of the transformation of the Turkish Ministry of Foreign Affairs as an institution and the Turkish diplomat as a professional in response to the challenges of the time.
Throughout the period following World War II, diplomatic bureaucracies were subject to criticism in national public opinions, and in some cases, the necessity of diplomacy as an institution was questioned. Nonetheless, through new and transforming scopes of work, diplomatic bureaucracies managed to consolidate their status in diplomatic processes. The Turkish diplomatic bureaucracy was influenced not only by foreign policy issues but also by significant developments in domestic politics, and as a consequence, recorded relative success by both transforming itself and influencing state practices and the views of public opinion.
With reference to an approach that evaluates diplomacy as a “social” phenomenon –, as an outcome of the interactions among various actors –, this dissertation, as well, puts forward that Turkish diplomacy was not isolated from the values and demands of the society in the aforementioned period. On the contrary, in many cases, it executed its operations in an interaction with public opinion, governments and other bureaucratic institutions.

 

Bir Kurumun Hafızası: 1960-80 Döneminde Türk Dışişleri Bakanlığı ve Diplomatı
Bu çalışmada Soğuk Savaş dönemi Türk Dışişleri bürokrasisi 1960-1980 dönemi ağırlıklı olmak üzere ve dünyadaki muadilleriyle mukayeseli bir şekilde incelecektir. Çalışma, Türk dış politikasının bir anlatısı olmaktan ziyade bir kurum olarak Türk Dışişleri Bakanlığının ve bir profesyonel olarak Türk diplomatının karşılaştığı meydan okumaların sonucunda tecrübe ettiği dönüşümün bir hikayesini sunmayı amaçlamaktadır.
II. Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde, dünya genelinde dışişleri bürokrasileri ulusal kamuoyları nezdinde eleştirilere muhatap olmuş, kimi zaman bir kurum olarak diplomasinin gerekliliği sorgulanmıştır. Buna karşın, dışişleri bürokrasileri sözü edilen dönemde yeni ve dönüşen görev tanımlarıyla diplomatik süreçler içerisindeki rolünü konsolide etmeyi başarmıştır. Türk Dışişleri bürokrasisi de sadece dış politika değil, o dönemde Türkiye’nin iç siyaseti açısından da belirleyici nitelikteki gelişmelerden etkilenmiş, bu sürecin sonucunda hem kendisini dönüştürmek hem de muhatabı olduğu konularda devlet uygulamalarını ve kamuoyunun görüşlerini etkilemek suretiyle görece bir başarı kaydetmiştir.
Bu çalışmada ayrıca, diplomasinin farklı aktörler arasındaki ilişkilerden doğan bir “sosyal” fenomen olduğu iddiasını temel alan yaklaşımdan yola çıkılarak Türk diplomatik bürokrasisinin sözü edilen dönemde toplumun değer ve taleplerinden yalıtılmış bir konumda olmadığı, bunun aksine çoğu durumda kamuoyu, bürokrasinin diğer aktörleri ve hükümetler ile ilişki içerisinde faaliyetlerini yürüttüğünü ortaya koymak amaçlanmıştır.

 

English