Muzaffer Kaya - The Emergence and Development of a Satellite Industrial Town at the Edge of the Istanbul Metropolitan Area: Çerkezköy

An abstract of the dissertation of Muzaffer Kaya, for the degree of Doctor of Philosophy from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University to be taken May 2013

The Emergence and Development of a Satellite Industrial Town at the Edge of the Istanbul Metropolitan Area: Çerkezköy

This study examines the transformation process of Çerkezköy, a small town in Tekirdağ province, into an industrial city from the 1970s to the present day as a result of the decentralization of the manufacturing industry in Ġstanbul. In the study, why Istanbul industry chose Çerkezköy for settlement and how the industrial zone and urban space developed is explained by examining the spatial strategies of the state institutions, the industrialists, and the local actors. The theoretical framework of the study was formed by using two different literatures: First, that of industrial decentralization and second, that of local entrepreneurialism. The main body of the data used in the study is comprised of news and articles from local newspaper archives, documents from The Çerkezköy Industrialists‟ Association archive, and information obtained from in-depth interviews.

As the result of the study, it was found that local initiatives developed by different actors in different periods have played a determining role in Çerkezköy‟s becoming one of the biggest industrial zones in Turkey. These local initiatives, backing the support of the central state authorities, have led to rapid industrialization and urban growth in the district. Within this period, while the industrial corporations, the headquarters of which are generally located in Istanbul, were making profits, the peasants who were dispossessed by those industrialists, the workers, most of whom left their hometowns and settled down in Çerkezköy, and also all the living things that were exposed to the intense environmental pollution have paid the heavy cost for the industrial and urban growth.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde Doktora derecesi için Muzaffer Kaya tarafından Mayıs 2013'de teslim edilen tezin özeti

İstanbul Metropolünün Çeperinde Bir Uydu Sanayi Kasabasının Doğuşu ve Gelişimi: Çerkezköy

Bu tezde Tekirdağ ilinin küçük bir kasabası olan Çerkezköy‟ün İstanbul sanayisinin desantralizasyonu sonucunda, 1970'li yıllardan günümüze, bir sanayi kentine dönüşme süreci incelenmektedir. Tezde İstanbul sanayisinin neden Çerkezköy‟de yer seçtiği ve ardından sanayi bölgesinin ve kentsel alanın nasıl geliştiği, devlet kurumlarının, sanayicilerin ve yerel aktörlerin mekânsal stratejilerinin incelenmesi yoluyla açıklanmıştır. Araştırmanın teorik çerçevesi iki ayrı literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi, sanayi desantralizasyonu; ikincisi ise yerel girişimcilik literatürleridir. Araştırmada kullanılan verilerin ana gövdesini yerel gazete arşivlerinden derlenen haber ve yazılar, Çerkezköy Sanayiciler Derneği'nin arşivinden edinilen belgeler ve yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler oluşturmaktadır.

Araştırmanın sonucunda, Çerkezköy'ün bugün Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden birisi haline gelmesinde, farklı dönemlerde farklı aktörler tarafından geliştirilen yerel girişimciliğin belirleyici bir rol oynadığı gösterilmektedir. Merkezi devlet kurumlarının da desteğini alan bu yerel girişimler, ilçede hızlı bir sanayileşmeye ve kentsel büyümeye yol açmıştır. Bu süreçte, genellikle merkezleri İstanbul'da olan sanayi kuruluşları önemli karlar elde ederken, büyümenin ağır bedellerini topraklarını kaybeden köylüler, çoğu memleketlerini terk ederek ilçeye yerleşmiş olan işçiler ve yoğun bir çevre kirliliğine maruz kalan Çerkezköy'deki tüm canlılar ödemiştir.

English