Naz Uyulur - The (re)production of Conservatism in Conservative Media in Turkey: An Analysis of Yeni Şafak and Sabah Newspapers in the AKP Period

This dissertation scrutinizes how conservative values are produced by the mainstream, pro-government media in Turkey in the AKP period. Adopting Teun A. Van Dijk's discursive, socio-cognitive approach to news production, the news content of two national conservative newspapers, Sabah and Yeni Şafak, are analyzed under four main themes - education, youth, women and family, and culture - that are critical for measuring the nature and scale of conservatism as an ideology (re)produced by the pro-government, mainstream media. The research reveals that media in Turkey plays an important role in producing, enabling, and promoting the hegemonic conservative ideology, put forward by the AKP government. The textual and linguistic analysis of the news stories, editorials, and columns produced in this particular media suggests that conservative ideology in Turkey rests on the values of Islam, a severe dislike and a grudge against the secular republic, and a strong interest in Turkish history and culture of the pre-republican period. This conservative ideology pines a religious upbringing for the youth, a society that rests on a traditional family structure that reinforces conventional gender roles, and a social life in and outside of the home that reflects local and national traditions, culture, and values.

Bu tez, AKP döneminde muhafazakâr değerlerin Türkiye'deki ana akım, hükümet yanlısı medyada nasıl üretildiğini incelemektedir. Teun A. Van Dijk'ın haber üretimine söylemsel, sosyal-bilişsel yaklaşımı kapsamında iki ulusal muhafazakâr gazete olan Sabah ve Yeni Şafak'ın haber içerikleri, bir ideoloji olarak muhafazakarlığın doğasını ve çerçevesini belirlemede kritik rol oynayan ve AKP dönemi süresince hükümet yanlısı ana akım medyada (yeniden) üretilen dört ana tema (eğitim, gençlik, kadın ve kültür) etrafında analiz edilmiştir. Araştırma, AKP hükümeti tarafından ortaya koyulan hegemonik muhafazakâr ideolojinin üretilmesi, olanaklandırılması ve teşvik edilmesinde Türkiye'deki medyanın önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Muhafazakâr medyadaki haberler, editoryaller ve köşe yazıları özelinde yapılan metin çözümlemesi ve dilbilimsel analiz, Türkiye'deki muhafazakâr ideolojinin İslami değerler, seküler Cumhuriyete karşı hoşnutsuzluk ve kin, ve Cumhuriyet öncesi dönem Türk tarihi ve kültürüne olan güçlü ilgi etrafında şekillendiğini öne sürmektedir. Söz konusu bu muhafazakâr ideoloji dini değerlerle yetiştirilmiş bir gençlik özlemi çekmekte, konvansiyonel cinsiyet rollerini pekiştiren geleneksel bir aile yapısına dayalı bir toplum istemekte ve ev içinde ve dışında yerli ve milli gelenek, kültür ve değerleri temsil eden bir sosyal yaşamı teşvik etmektedir.

English