Şebnem Gelmedi - Historical Evolution of Scientific Knowledge in Turkey: The Discipline of Economics from the 1930s to the 1960s

 

This dissertation analyzes the historical evolution of the economics discipline through the publications of Istanbul University Faculty of Economics and Ankara University Faculty of Political Sciences in between the 1930s and the 1960s. This period, from the foundation of the Faculty of Economics till the new mainstream was established by the neoclassical synthesis, represents a blurred era during when the discipline of economics was shaped by various social and political factors both locally and internationally. In formation of the teaching of economics and economic thought at the university level, this study concentrates on the roles of academic economists who appeared as the main actors in the translation process of the current economic theories and the precepts of various schools of thought into local. Based on a detailed textual analysis on the university publications, this study examines in what ways and to what degree this translation was materialized in the local context, as well as how the economic knowledge, the scope and the components of the discipline of economics were conceptualized by academic economists in the zeitgeist. This dissertation argues that this reception/translation process that shaped the evolution of economics at the educational field went beyond an effort of imitating the experience of developed countries, but shaped by the utilization of eclectic methods within the context of local peculiarities, which reflects the influence of the value-added by academic economists.

 

Bu çalışma, 1930lardan 1960lara Türkiye'de iktisat disiplininin tarihsel gelişimini, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları üzerinden incelemektedir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin kuruluşundan, neoklasik sentezin iktisat eğitiminde anaakım haline gelmesine kadar geçen bu süreç, iktisat disiplininin yerel ve uluslararası düzeyde çeşitli sosyal ve politik faktörlerin etkisiyle şekillendiği flu bir dönemi yansıtmaktadır. Bu çalışma, iktisat eğitimi ve üniversite düzeyinde iktisadi düşüncenin formasyonunda, mevcut iktisadi teorilerin ve düşünce okullarının öğretilerinin yerele aktarılış sürecinde başlıca aktörler olan akademik iktisatçıların rolüne odaklanmaktadır. Bu aktarımın, zamanın ruhu ve yerelin özgül koşulları bağlamında ne ölçüde ve ne şekilde gerçekleştiği, akademik iktisatçılar tarafından bilginin nasıl kavramsallaştırılıp içselleştirildiği, iktisat disiplinin içeriği ve bileşenlerinin nasıl tahayyül edildiği, üniversite yayınlarının detaylı bir analizi üzerinden incelemektedir. Bu tezde, iktisat öğretimini biçimlendiren bu alımlama sürecinin, gelişmiş ülke deneyimlerinin yerelde mutlak bir örneğini tesis etme çabasından öte, teorilerin yerelleştirilmesi sürecinde akademik iktisatçılar tarafından sağlanan önemli bir katma değerin varlığını yansıttığı vurgulanmaktadır.

 

English