Sırrı Emrah Üçer - Alo Kapitalizm: Turkish Telecommunications Policy in the Context of an Outward-Oriented Development Strategy

Alo Kapitalizm: Turkish Telecommunications Policy in the Context of an Outward-Oriented Development Strategy

This dissertation provides a political-economic analysis of Turkish tele-communications policy in the period of outward-oriented development after 1980. The dissertation combines the findings of the telecommunications policy research agenda with a structural analysis of global capitalism to better grasp policy formation in middle-income peripheral countries in the context of international financial crises and fluctuations and to shed light on real-world mechanisms of capital transfer. The dissertation analyzes Turkish telecommunications policy after 1980 in two periods. The first, between 1980 and 1994, was characterized by a public telecommunications leap. In this period, policymakers prioritized the use value of telecommunications. The second is the period after 1994 and was characterized by privatization for revenue maximization. It was a period in which policymakers prioritized the exchange value of telecommunications.

As case studies, the dissertation analyzes the introduction of private capital to the mobile telephone segment in the 1990s, the advent of foreign capital through the introduction of another private operator in 2000, and the privatization of Türk Telekom in 2005. With respect to these case studies, the dissertation focuses on the political mediation of capital movements from the core to the periphery, the lobbying of core governments, and the role of the political forum as an essential mechanism of dispute settlement.

 

Alo Kapitalizm: Dışa Dönük Kalkınma Stratejisi Bağlamında Türkiye Telekomünikasyon Politikaları

Bu tez, 1980 sonrası dönemde, dışa dönük kalkınma stratejisi bağlamın-da, Türkiye’de telekomünikasyon sektörü üzerine ekonomi-politik bir analiz sunar. Tez, orta-gelirli çevre ülkelerde uluslararası finansal krizler ve dalgalanmalar bağlamında politika oluşumunu daha iyi kavramak ve sermaye hareketlerinin aktüel biçimlenişini aydınlatmak maksadıyla, telekomünikasyon politikaları akademik literatürünün bulgularıyla küresel kapitalizme ilişkin yapısal bir analizi kaynaştırır. Tez, 1980 sonrası Türkiye telekomünikasyon politikalarını iki dönem halinde ele almayı önerir. Birinci dönem 1980-1994 arasında kamu tele-komünikasyon atılımının gerçekleştirildiği, karar vericilerin sektörün kullanım değerine öncelik verdiği bir dönemdir. İkinci dönem, 1994 sonrasında, azami gelir amacına odaklanmış özelleştirme politikalarının hayata geçirildiği, karar vericilerin sektörün değişim değerini ön plana çıkardıkları bir dönemdir.

Tez, örnek olay incelemesi olarak, 1994 senesinde özel sermayenin mobil telefon alanına sokulmasını, yabancı sermayenin 2000 senesinde yeni bir mobil operatör ve 2005 senesinde Türk Telekom özelleştirmesi üzerinden sektöre girmesini inceler. Tezin odak noktası, merkez ekonomilerden çevre ekonomilere yönelen sermaye hareketlerinin politik olarak dolayımlanması, merkez hükümetlerin lobiciliği ve anlaşmazlık çözümünde yürütme organının öne çıkması üzerindedir.

 

English