Yunus Emre - Social Democracy in the Periphery? The Case of the RPP of Turkey

An Abstract of the Dissertation of Yunus Emre, for the degree of Doctor of Philosophy from the Atatürk Institute for Modern Turkish History at Boğaziçi University to be taken December 2011

This dissertation is a study the entry of social democracy to the political agenda in Turkey. It examines the political context of this process. In the analysis of this process, the dissertation scrutnizes political developments within the RPP and inner party struggles for the left of center. However, it focuses on the influence of the newly emerging left movements on the Republican People‘s Party, and conceptualizes this influence as the primary reason for Republican People‘s Party‘s position change. The relations between those actors and the influence of the newly emerging left on the RPP‘s coming to the left of center position is shown via three widely debated issues of the period, land reform, anti-imperialism and anti-americanism and planned development. The research was based on primary sources, among which were official party documents and reports, documents of the actors on the left, newspaper reports, journals of the period. The conclusions reached in the dissertation are as follows: There was a difference between the historical trajectories of social democratic movements in Western Europe and in the periphery. In the periphery, the questions pertaining to economic development were more significant than class-related ones. So in this dissertation, it is claimed that the absence of European type of social democratic formations in Turkey can be traced back to the political developments around the adoption of a left of center position by the RPP in the 1960s.

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Doktora derecesi için Yunus Emre tarafindan Aralık 2011'de teslim edilen tezin özeti

Bu tez sosyal demokrasinin Türkiye siyasi gündemine girmesi üzerine bir çalışmadır. Bu sürecin siyasal bağlamı bu tezde ele alınmıştır. Tezde bu süreç analiz edilirken CHP içindeki gelişmeler ve parti içinde ortanın solu mücadelesi incelenmiştir. Ancak bu dönemde doğmakta olan sol hareketlerin CHP üzerine etkileri üzerine odaklanılmıştır ve bu etkiler CHP‘nin pozisyonunun değişmesinin en önemli sebebi olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu aktörler arasındaki ilişkiler ve yeni doğmakta olan solun CHP üzerindeki etkisi dönemin yoğun biçimde tartışılan üç konusu üzerinden gösterilmiştir. Bu konular toprak reformu; anti-emperyalizm ve anti-Amerikanizm ve planlı kalkınmadır. Araştırma üzerinde çalışılan dönemin birincil kaynaklarına dayanmaktadır. CHP‘nin resmi belgeleri ve raporları, dönemin soldaki aktörlerinin belgeleri ve raporları, döneme ilişkim önemli süreli yayınlar tezde geniş biçimde kullanılmıştır. Tezin ulaştığı bulguların başında Batı Avrupa‘da ve çevre ülkelerinde sosyal demokrat hareketlerin tarihsel yörüngelerinin farklı olduğu gelmektedir. Çevre ülkelerinde, gelişmiş kapitalist ülkelerin tam tersine, ekonomik kalkınma ile ilişkili konular toplumsal sınıf ile ilgili konulara göre daha belirleyicidir. Bu nedenle tezde Türkiye‘de Avrupa tipi sosyal demokrat oluşumların eksikliğinin kökenlerinin CHP‘nin 1960‘lı yıllarda ortanın solunu benimsenmesiyle sonuçlanan siyasal gelişmelerde aranması gerektiği iddia edilmektedir.

English