Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Hazırlığı ve Teslim Takvimi

Aşağıda tezlerin hazırlanması ve teslim edilmesine dair ideal bir zaman çizelgesi sunulmaktadır. Söz konusu adımlar hem doktora hem de yüksek lisans derecesi adayları için geçerli olsa da çizelge tezlerini ikinci senelerinin Bahar döneminde sunma niyetinde olan yüksek lisans derecesi adaylarına göre hazırlanmıştır.

Derece adayları bu grafiği A4 boyutunda bir PDF dosyası olarak indirebilir 

Her adım, grafiğin altında detaylandırılmıştır.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Teslim Takvimi

 

 

Araştırma Alanı ve Akademik Danışmanın Belirlenmesi

 

Yüksek lisans öğrencileri, mezun olmayı planladıkları yıldan bir yıl önceki Bahar döneminde  ilgilendikleri araştırma alanlarını daraltmaya başlamalı ve uygun bir akademik danışman bulmalıdır. Öğrencinin danışman bulamadığı nadir durumlarda, Enstitü Yönetim Kurulu’nca bir danışman atanacaktır.

Tez Önerisi, Kaynakça ve Araştırma Planının Oluşturulması

Yüksek lisans öğrencileri, birlikte çalışmak istedikleri akademik danışmanla istişare ederek iki ila beş sayfalık bir tez önerisinin yanı sıra, taslak bir kaynakça ve yaz için bir araştırma planı hazırlamalıdır.

Devam Onayı

Yüksek lisans öğrencileri, ilerlemek için geçici danışmanlarından onay aldıktan sonra, tez önerilerini, kaynakçalarını ve araştırma planlarını Enstitü sekreterliğine resmi olarak sunmalıdır. Öneri metni, birlikte çalışmak istenilen akademik danışmandan bahsetmelidir.

Bu başvuru Bahar yarıyılı sonuna kadar yapılmalıdır.

Kütüphane, Arşiv ve Saha Araştırması

Yüksek lisans öğrencileri araştırmalarını yaz döneminde gerçekleştirmeli, gerekli olduğu takdirde Güz döneminde de sürdürmelidir.

Akademik Danışmanla İlerlemenin İstişare Edilmesi

Yüksek lisans öğrencileri, yazın yaptıkları araştırmaları tartışmak, ek kaynaklar için öneriler almak, konularını geliştirmek ve bir sonraki yıl için kapsamlı bir plan hazırlamak için akademik danışmanlarıyla güz döneminin başında bir araya gelmelidir.

Biçimlendirme ve Dil Kullanım Gereksinimlerinin İncelenmesi

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ilk taslaklarına başlamadan evvel Enstitü’nün biçimlendirme gereksinimleri ve Dil Kullanım Kılavuzu’nu incelemelidirler.

İlk Taslaklar

Güz Dönemi süresince, yüksek lisans öğrencileri, akademik danışmanlarıyla sıkça irtibata geçerek, tezlerinin ana hatlarını ve içeriğini oluşturmalı ve ilk taslaklarını hazırlamalıdırlar. Yazarların yazmaya başladıkları andan itibaren uygun metin taslağını takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

Nihai Taslak

Bahar dönemi başında, yüksek lisans öğrencileri ilk taslaklarını nihai bir metne dönüştürmek üzere çalışmaya başlamalıdır.

Metnin iyileştirilmesi

Doktora ya da yüksek lisans tezinin tesliminden önceki birkaç hafta ideal olarak argümantasyonun ve nihai metnin iyileştirilmesine tahsis edilmelidir. Adayların Enstitü’nün dil kullanım kılavuzunu dikkatlice incelemesi tavsiye edilir.

Metin düzeltiye gönderilmesi

Yazarlar, sırasıyla yüksek lisans tezi ve doktora tezi  teslim süreçlerini ve koşullarını not etmelidir.

Yazarlar, çalışmalarını editöre göndermeden önce akademik danışmanlarının kesin onayını almalıdır.

 

Enstitü Editörünün Düzeltileri

Yüksek lisans ve doktora derecesi almaya aday öğrencilerin metinleri başvuru sırası temel alarak düzeltilir. Metin sahipleri halihazırda sırada olan metinleri görmek amacıyla redaksiyon sırasını kontrol edebilir.

 

Enstitü Editörünün Düzeltilerinin Gözden Geçirilmesi

Bahar döneminde düzeltiler için ayrılan zaman oldukça dardır. Dolayısıyla, Bahar dönemi sonunda tezlerini savunmak isteyen yüksek lisans adayları, editörün talep ettiği düzeltileri mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirmelidirler.

Tezin danışmana ve komiteye teslim edilmesi

Öğrenciler, akademik danışmanlarına ve komite üyelerinin her birine tashih edilmiş tezlerinin bir çıktısını savunmadan en az on (10) gün evvel teslim etmelidirler. Metinler Yüksek Lisans ve Doktara Tez Formatı’na uygun olarak hazırlanmalıdır.

Savunma

Komite üyelerinin bir kısmının veya tamamının ileriki bir tarihte tezin ciltli kopyalarını imzalamak için müsait olmayacağı durumlarda, öğrenciler gerekli imzaları almak amacıyla onay sayfasının kopyalarını savunmada hazır bulundurabilirler. Savunma sırasında imza kararı komite üyelerinin takdirindedir.

İçeriğin Son Revizyonları

Savunmanın sonucuna bağlı olarak yazarların makalelerinde düzeltmeler, revizyonlar ve/veya eklemeler yapması gerekebilir.

Nihai Akademik Onay

Nihai akademik onayı alma yöntemi, ilk savunmanın sonucuna bağlı olacaktır:

Küçük düzeltmeler yapması istenen öğrencilerin yalnızca tüm jüri adına hareket edecek olan akademik danışmanlarının onayına ihtiyacı olabilir.

Kapsamlı düzeltmeler yapması istenen yazarların, akademik danışmanlarının yanı sıra jürinin her bir üyesinin onayına ihtiyacı olabilir.

Bazı durumlarda onay için ikinci bir savunma gerekebilir.

Jüri üyelerinin bir kısmının veya tamamının daha sonraki bir tarihte tezin ciltli kopyalarını imzalamak için müsait olmayacağı durumlarda, öğrenciler onay sayfasının kopyalarını önceden hazırlayabilirler. Bu noktadaki imza kararı, jüri üyelerinin takdirindedir.

Biçimlendirme ve Derleme

Akademik onay alındıktan sonra, yazarlar Yüksek Lisans ve Doktara Tez Formatı’nın tüm gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını iki kez kontrol etmelidir.

Nihai Format Onayı

Öğrenciler, tezlerinin nihai hâlini basımdan ve ciltlemeden önce son bir format kontrolü için editöre göndermelidir. Çözülmesi gereken sorunlar varsa, öğrencilerin gözden geçirip yeniden göndermeleri gerekecektir.

Yazdırma ve Ciltleme

Öğrenciler tezlerini Yüksek Lisans ve Doktara Tez Formatı’nda belirtilen özelliklere uygun olarak bastırıp ciltletmelidir. Onay sayfaları ciltlenmeden önce imzalanmamışsa, yazarlar tüm komite üyelerinin imzasını almalıdır.

Nihai Teslim

Nihai teslim Atatürk Enstitüsü sekreterliğine yapılır.

 

 • Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) alınan Tez Giriş Formu. Derece adaylarının bu formu alabilmeleri için YÖK'e kayıt olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda kendilerine bir referans numarası verilecektir.
 • Biri Boğaziçi Üniversitesi kütüphanesi, diğeri Enstitü kütüphanesi için olmak üzere iki adet ciltli, imzalı nüsha. Belirli ödüller için aday gösterilen derece adaylarından ek ciltli kopyalar sunmaları istenebilir. Ortak dereceli adaylar veya Enstitü dışından komite üyesi olan adaylar, bu fakülteler için de ciltli kopya vermekle yükümlü olabilir; Enstitü öğretim üyeleri, tezlerin kopyalarının dijital formatta olmasını tercih etmektedir.
 • Tezin CD-ROM'ları veya DVD-ROM'ları.
  • Her diskte 3 PDF dosyası bulunacaktır: tam metin ve bağımsız dosyalar olarak İngilizce ve Türkçe özetler.
  • Tam tez dosyasına yazarın YÖK referans numarası (örn. "123456.pdf") ile başlık verilir. Tez özetleri sırasıyla "English Abstract.pdf" ve "Türkçe Özet.pdf" başlıklarında olacaktır.
  • Disklere silinmez mürekkeple şunlar yazılacaktır.
   • derece adayının üniversite kayıt işlerinde göründüğü şekliyle tam, yasal adı,
   • "Atatürk Institute, Boğaziçi University",
   • derece, yani "M.A." veya "Ph.D." ve
   • Sene.
 • ​​​​​​​​​​​​​​Doktora ve yüksek lisans adayları iki kopya sunacak.
 • Verileri korumak için tekrar yazılabilir medyadan kaçınılmalıdır.
 • Yazarlar, güncel gereksinimlerin karşılandığından emin olmak için YÖK Tez Başvuru Kılavuzunu incelemelidir.
 • Tezin Atatürk Enstitüsü web sitesinde yayınlanmasına izin veren izin formu. Bu form Enstitü Sekreterliği'nden temin edilebilir.

Not: Derece adayları, nihai teslim belgeleri eksiksiz olarak Atatürk Enstitüsü Sekreterliğine ulaşmadan mezun olamazlar.